คณะผู้บริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหาร
พระอาจารย์ ชยสาโร
องค์ประธานที่ปรึกษา
คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์
ครูอ้อน
ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณบุศริน รัญเสวะ
ครูหนู
ผู้จัดการ
คุณอาภาภัทร ไชยประสิทธิ์
ครูแหม่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
คณะที่ปรึกษา
คุณวิทิต รัชชตาตะนันท์
ฝ่ายปัจจัย ๔ ส่วนงานอาคาร
คุณจุฬารัตน์ อินทรมหา
แม่แจง
ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง
คุณศิริพร เลียบจันทร์
คุณด้วง
ฝ่ายบัญชี/การเงิน
คุณสานุช เศรษฐบุตร
แม่ก้อย
ฝ่ายปัจจัย ๔
ส่วนงานอาหาร/ยา/เสื้อผ้า
คณะช่วยบริหาร
คุณทัศน์เนตรดาว โสรัต
ครูต้น
หัวหน้าฝ่ายวิชาชีวิต
นักเรียนอนุบาล
คุณประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร
ครูประไพ
หัวหน้าฝ่ายวิชาชีวิต
นักเรียนประถมศึกษา
(รักษาการ)
คุณนัยฤดี สุวรรณาภินันท์
ครูใหม่
หัวหน้าฝ่ายวิชาชีวิตครู
คุณจุฬารัตน์ อินทรมหา
แม่แจง
หัวหน้าฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง
(รักษาการ)
คุณเพ็ญประภา บุญญกฤติ
ครูติ๊ก
หัวหน้าฝ่ายการบริการการศึกษา
คุณอาภาภัทร ไชยประสิทธิ์
ครูแหม่ม
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
และชุมชนสัมพันธ์
(รักษาการ)
คุณสุวรรณี ชาติพงศ์
ครูณี
หัวหน้าฝ่ายปัจจัย ๔
คุณลาวัลย์ สภาพญาติ
ครูตา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
หัวหน้าช่วงชั้น
คุณกานต์สินี ศรีเชาวน์นนท์
ครูแหวว
หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๑
ของระดับอนุบาล
(เด็กเล็ก-อ.๑)
คุณทัศน์เนตรดาว โสรัต
ครูต้น
หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๒
ของระดับอนุบาล
(อ.๒-อ.๓)
คุณฤทัย บุญทวีกิจ
ครูเชอรี่
หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๑
ของระดับประถมศึกษา
(ป.๑-ป.๓)
คุณชื่นจิตต์ แสงทองสาย
ครูกุ้ง
หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๒
ของระดับประถมศึกษา
(ป.๔-ป.๖)

Leave a Reply


Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 โทรสาร : 0 2391 7433 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares