ผลสรุปประเมินความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน ท่านผู้ปกครอง

ตามที่โรงเรียนได้ทำการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนทอสี ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 3-22 กันยายน นั้น ได้นำผลจากแบบสำรวจมาประมวลผล และนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณา เพื่อชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่เสียสละเวลาในการทำแบบสำรวจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาชีวิตผู้ปกครอง
โรงเรียนทอสี

สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564
คำชี้แจง และ/หรือ แนวทางแก้ไขจากข้อเสนอแนะ

Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.