ประวัติความเป็นมา

DSC_0886 โรงเรียนทอสี เริ่มก่อตั้งจากระดับอนุบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ (ครูอ้อน) ครูใหญ่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทอสี โดยได้รับการสนับสนุนทุกๆ ด้านจากครอบครัว โดยเฉพาะจากบิดามารดา (คุณดุษฎี และ คุณทอสี สวัสดิ์-ชูโต) และจากพี่เขยและพี่สาว (คุณสงกรานต์และคุณศรีวรา อิสสระ) แนวคิดการจัดการศึกษาเดิมเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ความรู้ทางวิชาการไม่ได้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด
ในการดำเนินงานในระยะแรก
IMG_9812 โรงเรียนทอสีได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายกัลยาณมิตรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการศึกษา ซึ่งโรงเรียนทอสีมีความสำนึกในบุญคุณในความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเป็นอย่างดีโดยตลอด โดยเฉพาะคุณหญิงวนิดา พูนศิริวงศ์ คุณหญิงหม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล อาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา อาจารย์อารี สันหฉวี ครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ แห่งโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และหม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล
เริ่มต้นศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง
DSC_0040 จากที่ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมภายใต้การอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์ชยสาโร ก็พบว่าพุทธศาสนามีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาวิถีชีวิตที่เป็นบุญเป็นกุศล และเมื่อผู้บริหารและครูได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมากขึ้นๆ ก็เห็นชัดว่าการศึกษาและการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องเดียวกัน การศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพียงเพื่อหาความรู้ทางวิชาการ หรือแสวงหาทักษะเพื่อประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนและครอบครัว แต่ควรเป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีงามเพื่อสร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ครอบครัว ชุมชนและสังคม การปฏิบัติธรรมทำให้เข้าใจว่า การศึกษาที่ถูกต้องและแท้จริงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาตนเอง ชาวพุทธต้องเป็นนักศึกษาชีวิตมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนที่เป็นบุญเป็นกุศล โดยมีความเชื่อมั่นว่าพุทธศานามีหลักการและวิธีการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
IMG_1206
ศาลารู้แจ้ง สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนทอสี ได้ศึกษาจากผลงานของครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการศึกษา นับตั้งแต่พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระธรรมเทศนาและงานนิพนธ์ของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ) และ โดยเฉพาะจากงานของเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ทั้งนี้ในการศึกษาปฏิบัติธรรม คณะครูโรงเรียนทอสีได้รับความเมตตาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจากพระอาจารย์ชยสาโร เป็นผู้นำในการอบรมสั่งสอนมาโดยตลอดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
จุดพลิกผัน
หลังจากที่ได้จัดการศึกษาระดับอนุบาลเป็นเวลา ๖-๗ ปี ก็มีเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองให้พิจารณาจัดตั้งระดับประถม จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการกำหนดทิศทางและนโยบายของโรงเรียน ผู้บริหารจึงได้ขอคำปรึกษาจาก พระอาจารย์ชยสาโร ซึ่งพระอาจารย์ ยินดีสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนระดับประถม โดยเสนอแนะให้จัดการศึกษาเป็นวิถีพุทธ เต็มรูปแบบ ทั้งนี้พระอาจารย์พร้อมเป็นองค์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยในการกำหนดทิศทาง และแนวดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนทอสี ที่มีตั้งแต่ระดับเด็กก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาล และระดับประถม จึงประกาศตัวเป็นโรงเรียน วิถีพุทธ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
อาคารเรียนอนุบาลอาคารเรียนประถมร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา
โรงเรียนวิถีพุทธภายใต้การสนันสนุนของรัฐบาล
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนา ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงกำหนดเป็นนโยบาย ให้มีทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามความสมัครใจ ซึ่งโรงเรียนทอสีก็ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ผ่านประสบการณ์ของโรงเรียน ในการกำหนดนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธของรัฐบาล
เครือข่ายกัลยาณมิตรโรงเรียนวิถีพุทธ
การทำงานของโรงเรียนทอสี เน้นการสร้างเครือข่ายของกัลยาณมิตรเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน สนับสนุน ทั้งกำลังกาย กำลังใจซึ่งกันและกัน การร่วมมือกับชุมชน ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้โดยมีแกนกลางความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทอสี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อยและโรงเรียนรุ่งอรุณ ดังตัวอย่าง เช่น การจัดให้มี “การเปิดบ้านสามประสาน” เพื่อแสดงให้เห็นว่าการศึกษาวิถีพุทธทำได้จริงๆ เป็นการสะท้อนภาพ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งครู เด็ก ผู้ปกครอง จากทั้ง 3 โรงเรียน มุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาสังคมที่มี “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” มากขึ้นๆ
เป้าหมาย ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

8 Comments

 1. Ranee Kositthanakorn 2016-03-26 @ 18:22

  ตอนนี้หลานกำลังจะขึ้น อ.3 แต่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่ จำเป็นต้องหาที่ศึกษาใหม่ค่ะ สนใจให้หลานเช้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ ไม่ทราบว่าเปิดรับอย่างไร เมื่อใด
  รวมถึงอัตราค่าเล่าเรียนด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin 2016-03-28 @ 19:07

   หลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรทางโรงเรียนยังไม่มีครับ
   แต่มีการเรียนภาษาอังกฤษแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันที่เด็กเรียน
   และเรียนมากกว่าหลักสูตรแกนกลางขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดครับ
   อัตราค่าเล่าเรียนติดต่อได้ทางฝ่ายบริการการศึกษาได้ที่นี่ครับ ขอบคุณครับ

   ฝ่ายบริการการศึกษา (รับสมัครนักเรียน)
   โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๑๓ ๐๒๖๐-๑
   admin@thawsischool.com

 2. ยุพวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ 2016-07-06 @ 17:17

  อยากไปเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อจะนำลูกเข้าอนุบาล ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  • admin 2016-07-15 @ 11:29

   ขอขอบคุณที่สนใจและสอบถามเข้ามา
   ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำตอบทุกๆท่าน
   เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่
   027130260 โทรสาร 023917433 ขอบคุณครับ

 3. ชนัญชิดา 2016-09-17 @ 11:27

  โรงเรียนมีกำหนดการรับสมัครเด็กเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างไรบ้างคะ ตอนนี้น้องอยู่ อนุบาล 3 ค่ะ ปี 2560 จะเข้าชั้น ป1 ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

  • admin 2016-09-20 @ 08:21

   ขอขอบคุณที่สนใจและสอบถามเข้ามาครับ
   ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำตอบทุกๆท่าน
   เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่
   027130260 โทรสาร 023917433 ขอบคุณครับ

 4. ปรีชยา 2017-03-24 @ 05:33

  สวัสดีค่ะ ถ้าจะให้ลูกเข้าเรียนอนุบาลเทอม 2 ที่โรงเรียนทอสี ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้อยู่ต่างประเทศจะเดินกลับไปอยู่ปากช่อง ช่วงเดือนตุลาคมค่ะ รบกวนขอรายรายเอียดหน่อยค่ะ เป็นการเรียนการสอนรูปแบบไหนค่ะ

  • admin 2017-04-24 @ 14:17

   ขอขอบคุณที่สนใจและสอบถามเข้ามาครับ
   ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำตอบทุกๆท่าน
   เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่
   027130260 โทรสาร 023917433 ขอบคุณครับ

Leave a Reply


Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.