ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมโรงเรียน

ปรัชญา (Philosophy)

ปรัชญา (Philosophy)

โส กโรหิ ทีปมตฺตโน ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว

สร้างที่พึ่งแห่งตน เร่งฝึกฝนตนเป็นบัณฑิต

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนวิถีพุทธปัญญาต้นแบบ ในการบ่มเพาะชีวิตเด็ก ครู และผู้ปกครอง

เป็นนักศึกษาตลอดชีวิต  สามารถพึ่งตนเอง สร้างชุมชนกัลยาณมิตร

เพื่อประโยชน์สุขต่อส่วนรวม พร้อมจะอยู่ร่วมกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

 
 
พันธกิจ (Missions)
๑. จัดการศึกษาตามหลักการของพระพุทธเจ้า โดยใช้ชีวิตเป็นตัวตั้ง

เน้นกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา  ๒ ระดับ

(ระดับเด็ก : นักเรียน  ,  ระดับผู้ใหญ่ : ครูและผู้ปกครอง)

๒. จัดระบบงานและชีวิตในทุกระดับให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

และมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

๓. จัดสภาพแวดล้อมให้รมณีย์ (เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สงบ สะอาดเป็นระเบียบ)

เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาชีวิต

๔. สร้างและรักษาวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปัญญา

๕. สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ส่วนรวมด้วยหลักทานบารมี ๑๐
2 ระดับ

 

วัฒนธรรมโรงเรียน-เมตตา-แสวงปัญญา

Leave a Reply


Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.