ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

“ทำงานที่ทอสี…ได้พัฒนาชีวิต”

หากคุณกำลังมองหา…งานที่ได้พัฒนาชีวิตทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการทำงาน
โรงเรียนทอสี กำลังรับสมัครครู บุคลากร หลายตำแหน่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กลุ่มงานครู *เฉพาะผู้ไม่สอบบรรจุ*
ครูภาษาไทย ๕ อัตรา
ครูวิทยาศาสตร์ ๕ อัตรา
ครูคณิตศาสตร์ ๕ อัตรา
ครูสังคมศาสตร์  ๕ อัตรา
ครู PHONICS อนุบาล ไทย/ต่างชาติ ๑ อัตรา
ครู EFL ประถม ไทย/ต่างชาติ ๒ อัตรา
คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการสอน บูรณาการความรู้ต่างๆ ได้ดี
– ใฝ่รู้ ขยัน อดทน
* มีใบประกอบวิชาชีพครูพิจารณาเป็นพิเศษ

* สามารถเข้าเรียนรู้งานได้ ๑๐ วัน

  โดยได้รับค่าเดินทาง และสวัสดิการอาหารกลางวัน

 

English Language Teacher

Qualifications
– Male or Female age between 25 – 40 years
– Native English speaker
– Bachelor’s Degree in Education or related field
– TEFL or CELTA teaching certificate is preferred

 

กลุ่มงานสนับสนุน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน/บัญชี ๑ อัตรา 

คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ ๓๕ – ๕๐ ปี  ปริญญาตรี/โท บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
– วางระบบ , จัดทำบัญชี

– วางระบบ , จัดทำประมาณการทางการเงิน และปิดงบการเงิน
– วางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง , ระบบบัญชีทรัพย์สิน
– มีความเป็นผู้นำ และทักษะการคิดวิเคราะห์

– ซื่อสัตย์ รอบคอบ อดทน
– ประสบการณ์ระดับหัวหน้าฝ่ายการเงิน/บัญชีอย่างน้อย ๕ ปี

 

กลุ่มงานสนับสนุน
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  ๑  อัตรา

คุณสมบัติ

– ชาย / หญิง อายุ ๒๕ – ๓๕ ปี  ปริญญาตรี/โท การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

– ทำวิจัยความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
– ออกแบบโครงการใหม่ พร้อมจัดทำงบประมาณโครงการ
– รวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของตลาดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
– จัดทำฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
– ประสบการณ์อย่างน้อย ๑ ปี

– ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

– ขับรถยนต์ได้

– ปฏิบัติงานนอกสถานที่ นอกเวลา และในวันหยุดได้

 

สวัสดิการ
ด้านปัจจัย ๔
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / ตรวจสุขภาพทุก ๒ ปี / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ด้านพัฒนาตนเอง

การอบรม / การปฏิบัติธรรมประจำปี / ทัศนศึกษาประจำปี / กิจกรรมสันทนาการและจิตอาสา
ด้านเงินต่างๆ
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน / โครงการชวนครูออม / ส่วนลดค่าเทอมบุตรหลาน /

เงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย /  เงินขวัญกำลังใจประจำปีการศึกษา / เงินดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว / เงินเดือนช่วงลาคลอด ๙๐ วัน / เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. สำเนาหลักฐานการศึกษา
๕. เอกสารอื่นๆ เช่น ประกาศนียบัตร , ใบรับรองการผ่านงาน, หลักฐานการรับราชการทหาร หรือเรียน รด.


ส่งเอกสารสมัครงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนทอสี เลขที่ ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีฯ ๔๑ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณอธิการ (ครูปิ๊ง) ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๓-๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๓๑ , ๐๙๙ – ๒๒๔๙๗๙๗
อีเมล์ thawsirecruit@gmail.com

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 โทรสาร : 0 2391 7433 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares