ร่วมงานกับเรา

“ทำงานที่ทอสี…..ได้พัฒนาชีวิต”

หากคุณกำลังมองหา…งานที่ได้พัฒนาชีวิตทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการทำงาน
โรงเรียนทอสี กำลังรับสมัครครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง
เพื่อร่วมเป็นพลังพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มงานครู

๑.ครูประจำชั้นอนุบาล   ๒   อัตรา (เฉพาะผู้ไม่สอบบรรจุ)

หญิง ๒๓ – ๓๕ ปี ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องจบวุฒิครู  อ่อนโยน ละเอียดรอบคอบ

๒.ครูผู้ช่วยอนุบาล    ๒     อัตรา

หญิง ๒๓ – ๓๐ ปี ปวช.-ปวส. ไม่ต้องจบวุฒิครู  ยินดีรับการฝึกเพื่อเป็นครูประจำชั้น

๓.ครูสาระภาษาไทยประถม   ๑   อัตรา (เฉพาะผู้ไม่สอบบรรจุ)

ชาย/หญิง  ๒๕ – ๓๕ ปี ป.ตรี เอกภาษาไทย ไม่ต้องจบวุฒิครู

ถนัดวรรณคดี อ่านทำนองเสนาะได้

๔.ครูสาระสังคมประถม   ๑   อัตรา (เฉพาะผู้ไม่สอบบรรจุ)

ชาย/หญิง  ๒๕ – ๓๕ ปี ป.ตรี เอกสังคม ไม่ต้องจบวุฒิครู

มีทักษะการเชื่อมโยง และบูรณาการได้ดี

 

กลุ่มงานสนับสนุน

๑.เจ้าหน้าที่การเงิน  ๑     อัตรา

ชาย/หญิง ๒๕ – ๓๕ ปี ป.ตรี  จัดทำเอกสารและสรุปรายละเอียดด้านการเงินได้

มีความละเอียดรอบคอบ ใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

๒.เลขานุการผู้อำนวยการ   ๑    อัตรา

หญิง ๒๕ – ๓๕ ปี ป.ตรี  มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ

ใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

๓.เจ้าหน้าที่วิชาชีวิตนักเรียน   ๑   อัตรา

ชาย/หญิง ๒๕- ๓๕ ปี สื่อสาร และประสานงานได้ดี ทำงานเป็นระบบ

ใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

๔.เจ้าหน้าที่วิชาชีวิตครู  ๑   อัตรา

ชาย/หญิง ๒๕- ๓๕ ปี สื่อสารได้ดี มีพื้นฐานด้านพัฒนาบุคลากร

ใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

๕.เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร    ๑    อัตรา

ชาย/หญิง ๒๕ – ๓๕ ปี มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารองค์กร

สร้างสรรค์งานสื่อได้ในรูปแบบต่างๆ ได้ มีทักษะด้านงานเขียน มีประสบการณ์ด้านการทำวารสาร

๖.เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ๑   อัตรา

ชาย/หญิง ๒๕- ๓๕ ปี มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจ

จัดทำกลยุทธ์เพื่อตอบสนองให้ตรงความต้องการกลุ่มเป้าหมาย

 

สวัสดิการ
อาหารเช้า และอาหารกลางวัน / การตรวจสุขภาพประจำปี (๒ ปี/ครั้ง) / การฝึกอบรมภายในและภายนอก / ปฏิบัติธรรมประจำปี / ทัศนศึกษาประจำปี / เงินสมทบกองทุนครูเอกชน (๓%) หรือประกันสังคม /
โครงการชวนครูออม / ส่วนลดค่าเทอมบุตรหลาน / เงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย / เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. สำเนาหลักฐานการศึกษา
๕. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร, ใบรับรองการผ่านงานต่าง ๆ,
หลักฐานการรับราชการทหาร หรือเรียนรักษาดินแดน (ชาย) เป็นต้น

หมายเหตุ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่มีเป้าหมายการสอบบรรจุครู

ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน เฉพาะกลุ่มงานครูจะต้องสามารถเข้าเรียนรู้งานได้ ๑๐ วัน โดยได้รับค่าเดินทาง และสวัสดิการอาหารกลางวัน
ส่งเอกสารสมัครงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนทอสี เลขที่ ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีฯ ๔๑ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กรุงเทพ ๑๐๑๑๐
คุณอธิการ (ครูปิ๊ง) ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๓-๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๒๐,๑๓๑ / ๐๙๙-๒๒๔-๙๗๙๗ ,๐๙๑-๗๗๖-๒๐๗๕
อีเมล์ thawsirecruit@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 โทรสาร : 0 2391 7433 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares