ร่วมงานกับเรา

“ทำงานที่ทอสี…ได้พัฒนาชีวิต”

หากคุณกำลังมองหา…งานที่ได้พัฒนาชีวิตทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการทำงาน
โรงเรียนทอสี กำลังรับสมัครครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง
เพื่อร่วมเป็นพลังพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มงานครู
ครูสาระวิทยาศาสตร์ ๒ อัตรา
ครูสาระสังคม ๒ อัตรา
ครูสาระภาษาอังกฤษ (PHONICS) ชาวไทยและชาวต่างชาติ ระดับอนุบาล ๒ อัตรา
ครูสาระภาษาอังกฤษ (EFL,PHONICS) ชาวไทยและชาวต่างชาติ ระดับประถม ๒ อัตรา
ครูสาระคณิตศาสตร์ ๒ อัตรา
ครูสาระภาษาไทย ๒ อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น
๑. ชาย / หญิง อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี วุฒิปริญญาตรี และโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูและวุฒิครู
๒. ใฝ่รู้ ขยันอดทน สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ได้ดี
๓. มีทักษะการสอนในแต่ละวิชาที่สมัคร

English Language Teacher 1 Position
Qualifications
๑. Native English speaker
๒. Male or Female age between 25-40 years
๓. Bachelor’s Degree in Education or related field
๔. TEFL or CELTA teaching certificate is preferred

กลุ่มงานสนับสนุน
๑. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงินจ่าย ๑ อัตรา
บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป รับจ่ายเงินสดย่อย และเช็ครายวัน ปิดงบการเงินรายเดือน – รายปี และรายงานทางการเงินต่างๆ

๒. เจ้าหน้าที่ IT ๑ อัตรา (แบบประจำหรือพาร์ทไทม์)
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น ซ่อมแซม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ติดตั้ง เซ็ทอัพ Hardware, Software, OS Windows, Driver ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ค้นหา กำจัด Virus and Spam จัดทำเอกสาร สรุปรายงานการบริการประจำเดือน และเอกสารประวัติ การซ่อม การบำรุงรักษา ประจำเครื่อง และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. เจ้าหน้าที่ยานพาหนะชายและหญิงอย่างละ ๑ อัตรา
วุฒิการศึกษาม.๖ ขึ้นไป สุภาพ สุขภาพแข็งแรง ชำนาญเส้นทางและมีความรับผิดชอบงานเป็นอย่างดี
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทบุคคล

คุณสมบัติเบื้องต้น
๑. ชาย / หญิง อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
(ยกเว้นเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ)
๒. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
อาหารเช้า และอาหารกลางวัน / การตรวจสุขภาพประจำปี (๒ ปี/ครั้ง) / การฝึกอบรมภายในและภายนอก / ปฏิบัติธรรมประจำปี / ทัศนศึกษาประจำปี / เงินสมทบกองทุนครูเอกชน (๓%) หรือประกันสังคม /
โครงการชวนครูออม / ส่วนลดค่าเทอมบุตรหลาน / เงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย / เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. สำเนาหลักฐานการศึกษา
๕. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร, ใบรับรองการผ่านงานต่าง ๆ,
หลักฐานการรับราชการทหาร หรือเรียนรักษาดินแดน (ชาย) เป็นต้น

หมายเหตุ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่มีเป้าหมายการสอบบรรจุครู

ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน เฉพาะกลุ่มงานครูจะต้องสามารถเข้าเรียนรู้งานได้ ๑๐ วัน โดยได้รับค่าเดินทาง และสวัสดิการอาหารกลางวัน
ส่งเอกสารสมัครงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนทอสี เลขที่ ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีฯ ๔๑ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กรุงเทพ ๑๐๑๑๐
ครูภาวิน ฝ่ายวิชาขีวิตครู โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๓-๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๒๗-๑๒๙
อีเมล์ thawsirecruit@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่อชมตำแหน่งงานที่โรงเรียนปัญญาประทีป (โรงเรียนมัธยมทอสี)

Map TS

Leave a Reply


Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 โทรสาร : 0 2391 7433 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares