ร่วมงานกับเรา

“ทำงานที่ทอสี…ได้พัฒนาชีวิต”

หากคุณกำลังมองหา…งานที่ได้พัฒนาชีวิตทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับการทำงาน
โรงเรียนทอสี กำลังรับสมัครครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง
เพื่อร่วมเป็นพลังพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มงานครู
ครูสาระวิทยาศาสตร์ ๒ อัตรา
ครูสาระสังคม ๒ อัตรา
ครูสาระภาษาอังกฤษ (PHONICS) ระดับอนุบาล ๒ อัตรา
ครูสาระภาษาอังกฤษ (EFL,PHONICS) ระดับประถม ๒ อัตรา
ครูสาระคณิตศาสตร์ ๒ อัตรา
ครูสาระภาษาไทย ๒ อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น
๑. ชาย / หญิง อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี วุฒิปริญญาตรี และโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูและวุฒิครู
๒. ใฝ่รู้ ขยันอดทน สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ได้ดี
๓. มีทักษะการสอนในแต่ละวิชาที่สมัคร

English Language Teacher 1 Position
Qualifications
๑. Native English speaker
๒. Male or Female age between 25-40 years
๓. Bachelor’s Degree in Education or related field
๔. TEFL or CELTA teaching certificate is preferred

กลุ่มงานสนับสนุน
๑. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงินจ่าย ๑ อัตรา
บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป รับจ่ายเงินสดย่อย และเช็ครายวัน ปิดงบการเงินรายเดือน – รายปี และรายงานทางการเงินต่างๆ

๒. เจ้าหน้าที่ IT ๑ อัตรา (แบบประจำหรือพาร์ทไทม์)
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น ซ่อมแซม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ติดตั้ง เซ็ทอัพ Hardware, Software, OS Windows, Driver ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ค้นหา กำจัด Virus and Spam จัดทำเอกสาร สรุปรายงานการบริการประจำเดือน และเอกสารประวัติ การซ่อม การบำรุงรักษา ประจำเครื่อง และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. เจ้าหน้าที่ยานพาหนะชายและหญิงอย่างละ ๑ อัตรา
วุฒิการศึกษาม.๖ ขึ้นไป สุภาพ สุขภาพแข็งแรง ชำนาญเส้นทางและมีความรับผิดชอบงานเป็นอย่างดี
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทบุคคล

คุณสมบัติเบื้องต้น
๑. ชาย / หญิง อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
(ยกเว้นเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ)
๒. มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
อาหารเช้า และอาหารกลางวัน / การตรวจสุขภาพประจำปี (๒ ปี/ครั้ง) / การฝึกอบรมภายในและภายนอก / ปฏิบัติธรรมประจำปี / ทัศนศึกษาประจำปี / เงินสมทบกองทุนครูเอกชน (๓%) หรือประกันสังคม /
โครงการชวนครูออม / ส่วนลดค่าเทอมบุตรหลาน / เงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย / เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. สำเนาหลักฐานการศึกษา
๕. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร, ใบรับรองการผ่านงานต่าง ๆ,
หลักฐานการรับราชการทหาร หรือเรียนรักษาดินแดน (ชาย) เป็นต้น

หมายเหตุ
ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน เฉพาะกลุ่มงานครูจะต้องสามารถเข้าเรียนรู้งานได้ ๑๐ วัน โดยได้รับค่าเดินทาง และสวัสดิการอาหารกลางวัน

ส่งเอกสารสมัครงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนทอสี เลขที่ ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีฯ ๔๑ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กรุงเทพ ๑๐๑๑๐
ครูภาวิน ฝ่ายวิชาขีวิตครู โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๓-๐๒๖๐-๑ ต่อ ๑๒๗-๑๒๙
อีเมล์ thawsirecruit@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่อชมตำแหน่งงานที่โรงเรียนปัญญาประทีป (โรงเรียนมัธยมทอสี)

Map TS

Leave a Reply


Back to Top

โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2713 0260-1 โทรสาร : 0 2391 7433 info@thawsischool.com

จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

Shares