หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนทอสี

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนทอสี

วิสัยทัศน์: (ตามนโยบาย และ ปรัชญาของโรงเรียน)

 • สร้างนักศึกษา* (ภาษาอังกฤษ)ตลอดชีวิต ที่มีทักษะในการพึ่งพาตนเองได้ในการหาความรู้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นกุศล ถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยปัญญาอย่างเต็มศักยภาพของตน

*นักศึกษาทั้ง ๒ ระดับ (เด็ก และ ผู้ใหญ่)

 

ธรรมชาติของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนทอสี:

 1. การเรียนการสอนในสิ่งแวดล้อมที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างด้าว (English as a foreign language (EFL) is used for non-native English speakers learning English in a country where English is not commonly spoken.) ที่สิ่งแวดล้อม และ สภาพการเรียนรู้ยังมีภาษาไทยเป็นภาษาหลักนอกชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
 2. เนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นเป็นไปในลักษณะการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวซึ่งเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ตามแต่ละภาคการศึกษาในแต่ละระดับชั้นเป็นหลัก
 3. เนื้อหาการเรียนการสอนบูรณาการ ‘1)ภาษาชีวิต’ ตามหลักการเรียนรู้ภาษาของโรงเรียนทอสีเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อชีวิต กระตุ้นความใฝ่รู้ และ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองของผู้เรียน
 4. การเรียนการสอนนอกห้องเรียน (Extra-Curricular activities) ถูกจัดเพิ่มให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวิถีชีวิตของผู้เรียนในโรงเรียนเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการคุ้นเคย และ การฝึกทักษะภาษานอกเหนือจากในชั้นเรียนตามความเหมาะสมของเวลาที่มี
 5. การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนมีการประสานทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อการใช้ศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผู้ปกครองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น
  • ในระดับอนุบาลมีการจัดกิจกรรม ‘Joy Book Club’ คือการอ่านนิทานหน้าแถวอนุบาลทุกเช้าวันพุธเพื่อการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านนิทานและหนังสือโดยจัดให้มีผู้ปกครองระดับอนุบาลหมุนเวียนกันเป็นอาสาสมัคร และกิจกรรม ‘Good Morning English’ คือการจัดการแสดงในรูปแบบต่างๆตามความถนัดของผู้ปกครองเพื่อกระตุ้นความสนใจ และ สร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
  • ในระดับประถมมีการจัดกิจกรรม ‘มนต์รักภาษาอังกฤษ’ ร่วมกับงาน ‘มนต์รักอักษร’ ของภาควิชาภาษาไทย เพื่อกระตุ้นความสนใจ ใฝ่รู้ ฝึกทักษะ และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 6. นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา และตามรูปแบบทั่วไปแล้ว หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนทอสี ได้มีการประยุกต์วิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ 2) Open Approach (ในโอกาสที่เนื้อหาและทักษะเหมาะสม) เพื่อผสมผสานให้เกิดทั้งการเรียนรู้ผ่านการท่องจำ (Rote Learning) ตามรูปแบบเดิมๆ  การฝึกทักษะภาษาตามธรรมชาติ (Natural Language Acquisition) และ การฝึกทักษะการคิด และหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ Open Approach ตามวิสัยทัศน์ของภาควิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนทอสี
 7. มีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านตามท่อการสร้างทักษะการอ่านที่ต่อเนื่องจากระดับอนุบาล ถึง ประถม 6 ผ่านการยืมนิทานภาษาอังกฤษในห้องในระดับอนุบาล และ กิจกรรม A Book A Week  ซึ่งเป็นท่อการอ่านนอกเวลาตั้งแต่ระดับ ประถม 1-6

 

โครงสร้างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนทอสี (ปัจจุบัน)

 • การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ความสำคัญกับการกระตุ้นความใฝ่รู้ และ การฝึกและสร้างทักษะในการหาความรู้ที่ต้องการด้วยตนเองได้ จึงได้จัดให้มีวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการสะกดคำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแยกเสียงและสะกดคำ เรียนรู้การอ่านโดยวิธีธรรมชาติมากกว่าการท่องจำ ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนทอสีจึงได้ แยกการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษออกเป็น 2 ส่วนคือ
  • วิชาบังคับ : วิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) หรือEFL++ (English as a Foreign Language++) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะภาษา4 ด้าน
   • ในระดับประถมต้นเน้นทักษะการฟัง/พูดมากกว่าการอ่าน/เขียนเพื่อสื่อสาร แต่เริ่มฝึกการอ่านเขียนในบางเนื้อหาหรือในรูปแบบสั้นๆตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียน
   • ในระดับประถมปลายให้ความสำคัญกับ 4 ทักษะในระดับที่เท่าๆกันเนื่องด้วยผู้เรียนมีความพร้อมและความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถเขียนและอ่านได้คล่องขึ้นตามวัย
  • วิชาเพิ่มเติม:วิชาการอ่านและการสะกดคำ หรือPhonics/Readingซึ่ง
   • ในระดับประถมต้นเน้นการเรียนรู้การอ่านและการสะกดคำตามวิธี 3) Synthetic Phonics Approach ซึ่งเน้นการเรียนรู้เสียงตัวอักษรแต่ละตัว และ การสร้างทักษะการแยก/การผสมเสียงเพื่อการอ่านและการสะกด   โดยการเรียงลำดับเสียงที่เรียนนั้นเป็นไปตามท่อการเรียงเสียงของ Jolly Phonics-UK เพื่อการสร้างคำให้ได้จากเสียงที่เรียนในจำนวนที่มากที่สุดที่จะเป็นไปได้
   • ในระดับประถมปลายเริ่มเรียนรู้การอ่านอออกเสียงต่อเนื่องในย่อหน้าสั้นๆ การอ่านจับใจความบทความสั้นๆ และกลวิธีการอ่านจับใจความ  (Reading Strategies) บทความหรือ เรื่องสั้น
ระดับชั้นวิชา เด็กเล็ก-อนุบาล 1* อนุบาล 2-3* ประถม 1-3** ประถม 4** ประถม 5-6**
วิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน)  (EFL++) เด็กเล็ก: 1 คาบ/สัปดาห์อนุบาล1: 2 คาบ/สัปดาห์ 2 คาบ/สัปดาห์ 2 คาบ/สัปดาห์ 3 คาบ/สัปดาห์ 3 คาบ/สัปดาห์
วิชาการอ่านและการสะกดคำ  (Phonics/Reading) 1 คาบ/สัปดาห์ 2 คาบ/สัปดาห์ 2 คาบ/สัปดาห์ 2 คาบ/สัปดาห์
รวม เด็กเล็ก: 1 คาบ/สัปดาห์อนุบาล1: 2 คาบ/สัปดาห์ 3 คาบ/สัปดาห์ 4 คาบ/สัปดาห์ 5 คาบ/สัปดาห์ 5 คาบ/สัปดาห์

*หมายเหตุ:   *1 คาบในระดับเด็กเล็ก-อนุบาล 3 มีความยาว 30 นาที  และ **1 คาบในระดับประถม มีความยาว 50 นาที

ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษตามหลักการที่ระบุไว้ข้างต้นได้เริ่มถูกดำเนินการอย่างเป็นทางการและต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นมา และในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงพัฒนารายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆของหลักสูตร รวมทั้งการจัดทำ หนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัดให้ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทอสีด้วย

1) ‘ภาษาชีวิต’ ซึ่งเป็นภาษาที่มีอยู่ทั่วไป ไม่จำกัดอยู่ในบทเรียนในห้องเรียน แต่เป็น ภาษาที่มีความหมายต่อชีวิตผู้เรียน เพราะ มีโอกาสได้เห็น ได้ยิน ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาที่อยู่บนป้ายร้านค้า ชื่อถนน ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆจากขนม  ปฏิทิน ใบปลิวต่างๆ หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ / และ ภาษาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน เช่น ภาษาเกี่ยวกับรถยนต์ ฟุตบอล ตัวการ์ตูน ที่ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ (อ้างอิงจากเอกสาร ภาษาชีวิต: หลักการและตัวอย่างวิธีการสอน โดยโรงเรียนทอสี)

2) Open Approach Learning ‘เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนมีวิถีและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพของแต่ละคน ผู้เรียนได้ยกระดับความรู้ และ ระดับการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในระดับสูงเกิดสมรรถนะฝังลึกที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในเรื่องและ ในเงื่อนไขที่ตนยังไม่เคยรู้จักได้ด้วยตนเองและโดยกระบวนการกลุ่มจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง (Transformative Learning) ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิด อุปนิสัยและความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต’ (อ้างอิงจากคำขยายความของโรงเรียนเพลินพัฒนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในการประชุม “ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (PLC – Professional Learning Community)” ของครูจากโรงเรียนพันธมิตรคือ โรงเรียนทอสี รุ่งอรุณ เพลินพัฒนา และปัญญาประทีป)

3) Synthetic Phonics Approach หลักสูตรการอ่านและการสะกดคำโรงเรียนทอสีเลือกใช้ Synthetic Phonics Approach (emphasis on hearing and identifying the phonemes in all positions) ไม่ใช้ Analytic Phonics Approach (emphasis on initial sounds, onset, rhyme and word families) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังแต่ละเสียง และนำความรู้ในเสียงที่เรียนมาสะกดคำได้เองในทุกตำแหน่งของเสียงในคำ ซึ่งตรงกับการสร้างทักษะให้พึ่งพาตนเองได้ในการแกะรหัสตัวอักษรในคำที่อ่านพบ หรือ การเดาการสะกดคำที่ได้ยินใหม่ด้วยตัวเองได้มากกว่าการเรียนแบบ  Analytic Phonics หรือที่รู้จักทั่วไปในวิธี Word Family