โครงการภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ

ชุดนิทานภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติช่วยให้เด็กไทยอ่านเขียนได้คล่อง โครงการจึงเห็นสมควรที่จะรณรงค์ให้มีการนำนิทานไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยมุ่งหวังให้สังคมมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ชุดนทานนี้ในราคาการกุศล ดังเช่น หนังสือธรรมะ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองทุกฐานะสามารถจัดหาหนังสือให้ลูกหลาน โรงเรียนและครูสามารถจัดหาหนังสือสำหรับนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาสามารถสั่งจองหนังสือเพื่อบริจาคแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลนได้

ความมุ่งหมาย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเพื่อการเรียนรู้ชุดนิทานภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 26 เล่ม จำนวน 4000 ชุด และเผยแพร่ชุดนิทานสู่เด็กไทยในวงกว้างและทั่วถึง

20151116_105957-1