ครูอ้อน เข้ารับรางวัล การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ครูอ้อน บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการที่รักยิ่งของพวกเราชาวทอสี ได้เข้ารับรางวัล “การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ที่มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพโดยยึดหลักพุทธธรรม ซึ่งพิธีการจัดขึ้น ณ โรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่น งดงาม และเต็มไปด้วยความปลื้มปิติอย่างยิ่ง

ในงานมีผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีการนี้ อาทิเช่น ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ (ป.อ.ปยุตโต) อาจารย์ กลาย กระจายวงศ์ ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล และแขกที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธี และที่สำคัญยิ่งคือ พระอาจารย์ชยสาโรได้ให้เมตตามาร่วมงานและกล่าวสัมโมทนียกถาธรรมให้แก่ผู้ได้รับรางวัลด้วย
ครูอ้อนได้กล่าวความในใจกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน มีใจความตอนหนึ่งว่า “คำว่ารางวัลไม่ได้ให้เฉพาะคนที่เก่ง แต่ยังให้กับคนธรรมดาที่มีความกล้าที่จะทำ มีความเพียรพยายาม อดทน อีกด้วย …..การทำการศึกษาไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว รางวัลนี้จึงถือเป็นรางวัลของทุกคนทั้งครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนสนับสนุนทุกคน ครูอ้อนเป็นเพียงตัวแทนที่มารับแทนทุกคนเท่านั้น…”

พวกเราชาวทอสีทุกคนขอกราบแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอ้อน ในฐานะที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และเป็นผู้นำทางการศึกษาพุทธปัญญาเพื่อให้เกิดขึ้นและเติบโตในแผ่นดินของเรา