โอวาทโอกาสพิธีมอบรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

VDO

MP3