ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระอาจารย์ชยสาโร

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนทอสีจัดปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมะบรรยายและนำการปฏิบัติธรรมให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนทอสี
“ความคิดกับอารมณ์มีความสัมพันธ์กัน เราสามารถปลูกฝังความรู้สึกด้วยความคิดได้ ความรู้สึกก็กระตุ้นให้เกิดความคิดได้ แม้ว่าเรากำลังกังวล พอมีอารมณ์กังวลความคิดก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยๆในสิ่งที่เราห่วงในสิ่งที่เรา กลัวอาจจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความรู้สึกทำให้เกิดความคิดและความ คิดก็ทำให้เกิดความรู้สึก
การที่ธรรมชาติเป็นเช่นนี้ คือความคิดทำให้เกิดความรู้สึกได้ ความรู้สึกทำให้เกิดความคิดได้ ก็จะหมุนเป็นวัฏฏะอย่างหนึ่ง แต่เมื่อธรรมชาติเป็นเช่นนี้แล้วเราสามารถนำธรรมชาตินี้มาใช้ไปในทางที่เรา ต้องการในทางที่จะเป็นประโยชน์ คือต้องฝึกตน ในการคิดในทางที่เกิดอารมณ์ที่เราต้องการ หรือว่าปลูกฝังอารมณ์เพื่อเกิดความคิดที่ต้องการ เราจะเห็นชัดจากพิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็สร้างความรู้สึก ว่าขลัง ว่าพิเศษ ว่าสงบ ต้องมาอยู่ในพิธีกรรมหรือว่ามีส่วนร่วมในพิธีกรรม ความคิดทางโลภมันจะน้อยลงแล้วความคิดในสิ่งที่ดีงามก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ มุมมองที่พิธีกรรมบางคนก็มองว่าเป็นเหตุเป็นผลบ้างก็มองว่าเป็นแค่พิธีกรรม แต่เราต้องเข้าใจในกระบวนการของมันว่าทำเพื่ออะไร
สมมุติในการทำงานกำหนดเงื่อนไขของการทำงานอย่างได้ผลคือกำลังใจ สิ่งท้าทายก็คือ ทำยังไงถึงจะมีกำลังใจอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไปๆมาๆตามเรื่องของมัน บางวันก็มีกำลังใจบางวันก็ไม่มีกำลังใจ คือส่วนมากก็จะเป็นเหยื่อของอารมณ์หมายถึงว่า มีกำลังใจก็ขยันไม่มีกำลังใจก็ไม่ขยัน ทำยังไงเราจึงจะรักษากำลังใจไว้ให้มีเป็นที่พึ่งตลอดเวลา มีหลายวิธีด้วยกัน วิธีที่ง่ายแล้วได้ผลก็คือเรื่องพิจารณาถึงคุณและโทษ คือคุณของสิ่งที่ต้องการและโทษของการขาดสิ่งที่ต้องการ ก็อนุญาตให้จิตคิดค้นคว้าหาเหตุผลกับตัวเอง ต้องเห็นได้ชัดว่าคุณประโยชน์ของสิ่งที่ต้องการ แล้วโทษของการไม่กระทำสิ่งนี้จะมีผลอย่างไร พอเรารู้สึกว่าคุณมากกว่าโทษ เราจะมีกำลังใจทำในสิ่งนั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วใช้ความคิดอย่างเป็นระเบียบ อย่างต่อเนื่องทำให้เห็นว่าโทษของมันมากกว่าคุณเราก็จะมีกำลังใจเลิกในสิ่ง นั้นได้”