ผลการสอบโอเน็ต 2558 -ค่าสถิติ แยกตามรายวิชา

สถิตินักนักเรียนจบป.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2558

สรุปการศึกษาต่อของ นักเรียน ป.6 2558

สรุปการศึกษาต่อของ นักเรียน ป.6 2559