ปิดห้องเรียนโพธิ

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของเด็กๆห้องเรียนโพธิ ที่เข้ามาเรียนรู้วิถีไทยขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยและหลักปฏิบัติของชาวพุทธในแบบฉบับทอสีในช่วงปิดภาคเรียนร่วมกับ เด็กนักเรียนโรงเรียนทอสี โดยในการจัดกิจกรรมวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมฐานเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นการ เรียนรู้ของลูกๆ โดยมีทั้งหมด ๖ ฐาน


ฐานที่ ๑ ฐานการละเล่นไทย ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของไทย เช่น การเล่นงูกินหาง การเล่นงูกินหางเด็กๆจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักช่วยเหลือกัน สร้างความสามัคคี นอกจากนี้ยังฝึกร่างกายและการเคลื่อนไหวร่างกาย อีกทั้งทำให้จิตใจเบิกบานและสนุกสนาน
ฐานที่ ๒ ฐานศิลปะธรรมชาติ ในวิชาธรรมชาติเด็กๆจะได้สำรวจธรรมชาติรอบตัวในโรงเรียนทอสี หลังจากเรียนรู้แล้วก็จะนำมาบันทึกเป็นงานศิลปะ ฐานนี้เด็กๆทำของที่ระลึกโดยการทำเป็นพวงกุญแจที่มาจากฝีมือเด็กๆเอง วาดเอง ระบายสีเอง ฐานนี้เด็กๆจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสังเกต
ฐานที่ ๓ ฐานมาลัยพวงน้อย ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การร้อยมาลัย เรียนรู้การจัดดอกไม้ รู้จักอุปกรณ์และวิธีการร้อยพวงมาลัยเพื่อนำไปกราบพระ กราบคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณ
ฐานที่ ๔ ฐานน้ำสมุนไพร ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืช สมุนไพรไทย ส่วนประกอบของพืช สรรพคุณของพืชสมุนไพรไทย และขั้นตอนในการประกอบอาหาร
ฐานที่ ๕ ฐานนวดแทนคุณ ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร การพึ่งพาตนเอง การนวดแทนคุณ คุณพ่อคุณแม่ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายรอบๆตัวไม่ต้องเสียเงินซื้อ ฝึกนวดตนเองเพื่อผ่อนคลาย อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนการนวดเพื่อกลับไปนวดตอบแทนคุณให้กับผู้มีพระ คุณ
ฐานที่ ๖ ฐานรำวง ฐานนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ของไทย เพลงไทย ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานเรียนรู้ท่าการรำวงความหมายของท่ารำในแต่ละ ท่าอีกทั้งเด็กๆจะได้พัฒนาบุคลิกภาพผ่านการรำวงอีกด้วย