สรุปจำนวนครั้งปฏิบัติธรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สรุปจำนวนครั้งการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙