ปฏิบัติธรรมครู ประจำปี ๒๕๕๙ (๑๗-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

“ ไม่มีเพื่อนที่ไหนในโลกเป็นกัลยาณมิตรที่ดี เท่ากับจิตใจที่อบรมดีแล้ว
ไม่มีศัตรูที่ไหนในโลก น่าเกลียดเท่ากับจิตใจที่ขาดการฝึกอบรม”

“ อาชีพครูอยู่ในกลุ่มสัมมาอาชีพโดยตรง อาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพนั้นมีบุญในตัว เช่น ครู หมอ พยาบาล เป็นต้น กล่าวได้ว่างานที่ทำเพื่อลดความทุกข์ของมนุษย์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยตรง ส่งเสริมคุณธรรมในโลกนั้นได้บุญ ”
“ ครูพุทธปัญญามาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไปในปัจจุบัน ตรงกับอุดมการณ์ของความเป็นครูดั้งเดิมที่ไม่ได้ให้วิชาความรู้อย่างเดียว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย

ตัวครูนั้นมีผลต่อเด็กมากกว่าสิ่งที่พูด สิ่งที่ทำ เรามีอำนาจเหนือจิตใจเด็ก มีอิทธิพลยาวนานมาก อาจตลอดชีวิตของเด็ก ถ้าครูให้ความรัก ความกระตือรือร้นในการสอน เขารับไปแล้วมีประโยชน์ตลอดชีวิต ครูพุทธปัญญาเป็นกัลยาณมิตรตัวอย่าง ไม่ได้มุ่งที่เด็กอย่างเดียว แต่เป็นโอกาสพัฒนาสังคมเด็ก ผู้ปกครอง ตลอดชีวิตตนเอง ดังเช่นเรารับความสุข ให้ความสุข ประโยชน์พร้อมๆ กัน ตามระบบที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ว่าประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน สิ่งที่เป็นประโยชน์นำไปสู่ความสุขในชีวิต ”
คำสอนของพระอาจารย์ชยสาโร จากกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ อ.ปากช่อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ – อาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ยังมีคำสอนอีกมากมายที่เราชาวคณะทอสีได้รับในครั้งนี้ และนำกลับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต เด็กๆ ที่รัก และสังคมครอบครัวในรั้วทอสี ศิษย์ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้