สรุปจำนวนครั้งปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สรุปจำนวนครั้งการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙