ค่ายงอกงาม ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ทุกปลายปีการศึกษา

ก่อนก้าวออกไปจากรั้วโรงเรียนทอสี

นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จะมีโอกาสอันเป็นบุญยิ่งกับการได้ร่วมปฏิบัติธรรม “ค่ายงอกงาม” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖  ของโรงเรียน

“ค่ายงอกงาม”

เป็นวาระสำคัญ ที่พระอาจารย์ชยสาโรให้ความเมตตา  ต่อโรงเรียนเป็นอย่างสูง  ที่ได้สละเวลาให้พ่อแม่และลูก มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกัน โดยท่านได้นำสมาธิภาวนา  แสดงพระธรรมเทศนา ตอบคำถามจากเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่โดยทุกคนได้มีโอกาส ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง  เป็นนักศึกษา(จิตใจตนเอง)ตลอด ๒ วัน

การปฏิบัติธรรม อยู่ในทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกขณะที่เคลื่อนไหว และในปีนี้อีกเช่นเคยที่พ่อแม่และลูก  ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมก่อนจบการศึกษาทั้ง “ในรูปแบบ” และ “นอกรูปแบบ” ในค่ายงอกงามแห่งนี้

 

การทำวัตรเช้า  ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังพระธรรมเทศนา  ถือศีล ๘  งดเว้นมื้อเย็น เป็นการปฏิบัติธรรมในรูปแบบ

ส่วนการกางเต็นท์ที่พักด้วยตนเอง ทำงานจิตอาสา ล้างภาชนะ ทำความสะอาดศาลาและห้องน้ำ จัดพานดอกไม้ถวายพระ คัดบทสวดมนต์ด้วยตัวบรรจง การจัดดอกไม้เพื่อมอบให้คุณพ่อคุณแม่ ที่ดูผิวเผินอาจจะเป็นกิจกรรมพื้นฐานทั่วไปแต่จริงๆแล้วคือการปฏิบัติธรรมที่อยู่นอกรูปแบบ  เพราะต้องใช้สติ สมาธิ และความเพียรในการทำกิจกรรมต่างๆให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

 

เด็กๆได้เรียนรู้หลายอย่างร่วมกัน  ทั้งกิเลสที่ต้องฝึกหัดขัดเกลากันต่อไป  ทั้งคุณธรรมที่แต่ละคนมีและต้องรักษาไว้ให้มั่นคง  คุณพ่อคุณแม่ก็ได้แสดงโลกแห่งความเพียร  ความอดทน ความเมตตาให้ลูกๆเห็น  เพื่อเป็นแบบอย่างของพ่อแม่ผู้แสดงโลก

โส กโรหิ ทีปมตฺตโน ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว …สร้างที่พึ่งแห่งตน เร่งฝึกฝนตนเป็นบัณทิต คือคำครูที่พระอาจารย์ชยสาโรได้มอบไว้ให้แก่ศิษย์

คนเรานั้นมีทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่เป็นโมงยามแห่งความทรงจำที่จะทำให้เราได้ภูมิใจ  ได้ทบทวน ได้เริ่มใหม่

การรับใบประกาศนียบัตร จบการศึกษาของเด็กๆประถม ๖ ในครั้งนี้  นอกจากเด็กๆเองได้รับความภาคภูมิใจแล้ว คุณพ่อคุณแม่ที่ได้เรียนรู้ร่วมกับลูกๆ มาจนถึงวันนี้ รวมทั้งคุณครูที่เห็นเด็กๆเติบโตงอกงามก้าวไปอีกขั้นของชีวิต ก็ภาคภูมิใจ ชื่นใจในการเติบโตที่งดงามของเด็กๆเช่นกัน  ช่างเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ประทับใจไม่รู้ลืมจริงๆ

 

ขอให้เด็กๆ ได้นำคุณธรรม ๑๒ ประการที่ได้รับการ

บ่มเพาะจากโรงเรียน เป็นเข็มทิศนำทางชีวิตที่ต้องก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา

คุณครูทุกคน  เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนเสมอ

#คุณธรรม๑๒ประการ

เครื่องรับประกันความสำเร็จของนักเรียน

 

#ค่ายงอกงาม

#การศึกษาพุทธปัญญา

#โรงเรียนทอสี

#ปฏิบัติธรรม

#กิจกรรมธรรมะ

#จบการศึกษา