วิมังสากองกลาง

“ความสอดส่องในเหตุ และผลแห่งความสำเร็จ

เรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้ง ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา

หนึ่งในหลักอิทธิบาท ๔ ที่เรียกว่า วิมังสา

วิมังสากองกลางเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูกองกลางได้ทบทวนตนเอง จากการทำงานในภาคเรียน

ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ว่าตนเองนั้นมีความภาคภูมิใจ หรือประทับใจในผลงานชิ้นไหนของตนเองอย่างไร   กระบวนการทำงานก่อนไปถึงความสำเร็จทำได้ดีแล้ว หรือควรปรับปรุงแก้ไข   การนำเสนอนี้เรียกว่า “งานชิ้นโบว์แดง ภาค ๒” ที่ถูกนำมาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังอย่างเป็นกัลยาณมิตร

นอกจากที่คุณครูเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในงานของตนเองแล้วนั้น ยังได้ใช้หัวใจรับฟังการทำงานของเพื่อนๆ ว่าเขาต้องพบเจอกับปัญหาอะไรบ้าง มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร        การแลกเปลี่ยนนี้ช่วยทำให้เกิดการผลิดอก ออกใบ รอวันเบ่งบานในปีการศึกษาต่อๆ ไป

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. ชั้น ๓ อาคารใจงาม  โรงเรียนทอสี

 

ฝ่ายวิชาชีวิตครู