“ เราเป็นครูแบบไหนกันนะ สั่ง (หรือ) สอน ”

เราเป็นครูแบบไหนกันนะ สั่ง (หรือ) สอน

          เคยสังเกตหรือไม่ ภายในหนึ่งวันเราตอบสนองต่อเหตุการณ์ขณะนั้นด้วยสมองส่วนไหน ๑. สัญชาตญาณ  ๒. อารมณ์  ๓. เหตุผล   หากลองเริ่มต้นสังเกตจะพบว่าเราใช้ส่วนไหนมากที่สุด น้อยที่สุด หรือแทบไม่ได้ใช้เลย

วันนี้คุณครูจึงได้มาศึกษาพฤติกรรมของตนเอง ว่าที่ผ่านมาคุณครูใช้การสั่ง (อารมณ์,สัญชาตญาณ) หรือการสอน (เหตุผล)

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวินัยเชิงลบให้เป็นวินัยเชิงบวก

วินัยเชิงลบ คือการควบคุมพฤติกรรม การสร้างความเจ็บปวดทางร่างกาย จิตใจ กระตุ้นความรู้สึก และอารมณ์ในทางลบ โดยเฉพาะคำพูดว่า ห้าม ไม่ อย่า หยุด คำเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าใจยากสำหรับเด็ก เพราะกระบวนการคิดของเด็กจะต้องคิดถึง ๒ ชั้น กว่าจะกลั่นกรองออกมาเป็นการกระทำ เช่น ผู้ใหญ่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ต้องการให้เด็กทำอะไร แสดงพฤติกรรมแบบไหน โดยให้พูดสิ่งที่ให้เขาต้องปฏิบัติไปเลย เช่น เมื่อเห็นเด็กวิ่ง แล้วพูดออกไปตามสัญชาตญาณว่า “ห้ามวิ่ง”  ควรเปลี่ยนเป็น “ค่อยๆ เดิน” เป็นต้น

เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ คือเด็กที่รู้ว่าตนเองมีอารมณ์อะไร แล้วแสดงพฤติกรรมแบบไหน เขาสามารถจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างไร เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มี E.Q.สูง   วินัยเชิงบวกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์  สร้างได้โดยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และเด็ก เพื่อพัฒนาสมองส่วนหน้า คือด้านเหตุผลอย่างถูกวิธี

TOP ๑๐  : ๑๐๑ เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก

๑. หลักการเบี่ยงเบนกิจกรรม

๒. หลักการทำให้เป็นเรื่องใหญ่

๓. หลักการให้ทางเลือกเชิงบวก

๔. หลักการแสดงความเข้าใจ

๕. หลักการให้ความสำคัญ

๖. หลักการมองตา

๗. หลักการส่งความรู้สึก

๘. หลักการกระซิบ

๙. หลักการอะไรก่อน อะไรหลัง

๑๐. หลักการตั้งเวลา

อบรมการสร้างวินัยเชิงบวก POSITIVE DISCIPLINE  โดย ดร.ปิยวลี  ธนเศรษฐกร (คุณครูใหม่) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กด้วยวินัยเชิงบวก ” วันโอวัน เอ็ดดูแคร์เซ็นเตอร์ ”  และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ 101educare.com   วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา โรงเรียนทอสี

 

 

ฝ่ายวิชาชีวิตครู