งดปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์

ประกาศ งดปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

Announcement about Cancelation of Bahn Boon Sunday Retreat on Sunday 21st May 2017