Follow up ห้องเรียนพ่อแม่เข้าใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ชั้น ๕ อาคารเพาะปัญญา
ช่วงเช้า : หลังส่งลูกๆให้คุณครูดูแล
คุณพ่อคุณแม่อนุบาล สมาชิกใหม่ทอสี
ได้เข้าร่วมพูดคุย แบ่งปัน ความรู้สึกซึ่งกันและกันใน “ก้าวแรกของลูกที่โรงเรียน”

ลูกๆ ส่วนใหญ่ได้แสดงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่า “หนูทำได้” มากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่คิดไว้ เช่นเรื่อง การรับประทานอาหาร การอดทนรอคอย การทำตามกติกา มีวินัยในกิจวัตรประจำวันของตน สามารถจดจำ ชื่อครู เพลงที่คุณครูเปิดและร้องให้ฟัง โดยนำมาร้องที่บ้าน ได้ยินเพลงชาติก็ยืนขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกๆบางคน ที่ยังต้องการเวลาในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

คุณพ่อ คุณแม่ ได้มีโอกาสร่วมกัน วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางดูแล พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของลูก โดยใช้หลัก”อริยสัจ ๔ ” มีการแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกแต่ละครอบครัวให้ได้นำไปปรับใช้
คุณครู ได้เน้นเรื่องสำคัญๆที่ต้องหมั่นทบทวน เพื่อให้การทำหน้าที่ พ่อแม่ผู้แสดงโลกของแต่ละคน เป็นไปเพื่อฝึกลูกๆ ให้พัฒนา เป็นที่พึ่งของตนเองต่อไป

ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ น้องใหม่ทอสีทุกท่าน ในก้าวแรกนี้

#การศึกษาพุทธปัญญา
#กัลยาณมิตร
#การเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต
#ห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก
#โรงเรียนทอสี