โรงเรียนทอสี บริจาคทรัพย์ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
โรงเรียนทอสี และคณะครู ผู้ปกครอง กัลยาณมิตรได้เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา และได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ และ ๓,๖๓๒ บาท

หนึ่งในพันธกิจ (Missions)ของโรงเรียนทอสี คือการสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ส่วนรวมด้วยหลัก “ทานบารมี ๑๐”

ขอเชิญกัลยามิตรทุกๆท่านร่วมอนุโมทนาบุญกุศลร่วมกันครับ