“One proud day” กำจัด……จุดอ่อน

One proud day กิจกรรมดี ต้อนรับเปิดเทอมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
กิจกรรมนี้ เป็นการบ้านในช่วงปิดเทอมของนักเรียน มีเป้าหมายให้เด็กๆได้พัฒนาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง โดยให้ผู้ปกครองและเด็กร่วมกันเรียนรู้ หาสาเหตุ แก้ไขปัญหา ตามหลัก “อริยสัจ ๔” รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆได้มีเวลาอยู่กับหนังสือเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน

 

การพัฒนาตนของเด็กๆ มีหลากหลายบางคนก็พัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน บางคนก็พัฒนาทักษะชีวิต ฝึกการนั่งสมาธิ และเลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ
การนำเสนอในวันนี้ เด็กๆสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาตนให้กับเพื่อน พี่และน้อง ที่มารับฟังประสบการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเล่าถึงขั้นตอนการฝึกฝนตนเองอย่างมั่นใจ บอกเหตุผลและแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะปรับพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง
ในเรื่องหนังสือที่อ่านตามความสนใจ ก็สามารถสรุปเรื่องที่อ่านและแบ่งปันหนังสือของตนเองให้กับเพื่อนๆ พี่และน้องได้อ่านด้วย

 

“One proud day” จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปิดเทอม ที่ทำให้เด็กๆได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพื่อปรับปรุงในเรื่องที่ตัวเองยังทำได้ไม่ดี โดยมีคุณพ่อคุณแม่ เป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจ
ขอให้เด็กๆ ได้พัฒนาตัวเองต่อไป ให้ทุกๆวันของเด็กๆ เป็น One proud day นะคะ