ป.๒ : ปลูกผักบุ้งด้วยใจเบิกบาน

กิจกรรมในหน่วยการเรียน”กัลยาณมิตร  ของวิชาเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

วันนี้ คุณครู ชวนเด็กๆ ปลูกผักบุ้ง  เริ่มจากการปรับปรุงสภาพแปลงผักที่สวนผักเบิกบาน ให้พร้อมปลูก

ก่อนทำ ต้องมีความรู้

.. คุณครู  ชวนเด็กๆ พูดคุยและตอบข้อซักถาม ก่อนลงมือทำ ที่สำคัญๆคือ

– ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ทางการเกษตร

-การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสวนผัก

-วิธีการปลูกผักบุ้ง

-การดูแลเพื่อให้ผักบุ้งเติบโต

 

เมื่อมีความรู้.. ก็พร้อมลงมือทำ อย่างตั้งใจ

-หยิบจับจอบ คราด คนละไม้คนละมือ เตรียมแปลงให้พร้อมปลูก

– เข้าแถว รับเมล็ดไปเพาะ

– กลบดิน  รดน้ำ

 

รอดู .. ผักบุ้ง โตๆๆ

เด็กๆจะเป็นคนคอยดูแล รดน้ำ คอยติดตามการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งด้วยตัวเอง ระหว่างนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของแต่ละชีวิต หน้าที่ ความเหมือน ความแตกต่าง  ความสำคัญของแต่ละชีวิตทั้งคน พืช สัตว์ บทบาทหน้าที่ของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นตามหน่วยการเรียน

ที่สำคัญคือเด็กๆจะได้พัฒนาคุณธรรม ๑๒ ประการ ในเรื่องความอดทน ใจสู้ และไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เติบโตไปพร้อมๆกับผักบุ้งด้วยค่ะ

 

รอทาน ผักบุ้ง จากเด็กๆป๒ กันนะคะ