สร้างพลังน้ำใจกับเด็กๆชั้นประถม ๔

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถม๔
ทริปการเรียนรู้ อีกหนึ่งอาชีพที่ทำเพื่อคนอื่น เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสาธารณะ คืออาชีพของพี่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา ที่ทำหน้าที่ดูแลต้นไม้ คัดแยกขยะและทำความสะอาดพื้นที่ในเขตวัฒนา

กิจกรรมเริ่ม.. ในช่วงบ่าย

บ๊ายบาย………
เด็กๆชั้นประถม ๔ ส่งเสียงพร้อมโบกมือบ๊ายบาย เมื่อมีเรือขับผ่านในคลองแสนแสบ
มีเสียงเล็กๆปนความสงสัยถามขึ้นว่า “ทำไมน้ำมีกลิ่นเหม็นจังค่ะ”
พี่ๆวิทยากรจากสำนักงานเขตวัฒนาบอกกับเด็กๆว่า “ที่น้ำในคลองแสนแสบมีกลิ่นเหม็นนั้น เกิดจากยังมีคนทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำในคลองแสนแสบเน่าเสีย อีกทั้งตามบ้านเรือนก็ยังไม่มีการแยกขยะ จึงทำให้ขยะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
พี่ๆแนะนำเด็กๆว่า ต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อที่จะสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เด็กๆได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะว่า ขยะแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ก็คือ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ซึงหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้กลับมาใช้คัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภททั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

จากนั้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการเตรียมดินเพื่อปลูกต้นไม้ การขยายพันธุ์พืชในแบบต่างๆ และยังได้ลงมือปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง และนำต้นไม้กลับมาปลูกที่โรงเรียนด้วย พี่ๆพาเด็กๆเดินชมแปลงผักปลอดสารพิษที่ปลูกไว้ โดยปุ๋ยที่ใช้ ทำมาจากเศษอาหารที่มาจากขยะ เป็นการนำเอาขยะกลับมาสร้างประโยชน์และลดปริมาณขยะให้น้อยลงอีกด้วย

การมาทัศนศึกษาครั้งนี้นอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดิน เรื่องพืชแล้ว เด็กๆยังได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่มีอยู่หลากหลาย ได้เรียนรู้เรื่องการมีน้ำใจ การรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน อีกทั้งเด็กๆยังได้แสดงถึง ”พลังน้ำใจ” โดยเด็กๆทุกคนนำต้นไม้ที่ปลูกด้วยมือของตนเอง มาปลูกที่โรงเรียนด้วยซึ่งเป็นการแสดงพลังน้ำใจที่จะช่วยกันดูแลต้นไม้ ดูแลภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้ร่มรื่นเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และยังเป็นการตอบแทนชุมชนและสังคมของตนเองที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ “พลังน้ำใจ” ในวิชาเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว