“แกะสลักชีวิต”..ให้เป็น..เด็กประถม ๖

“แกะสลักชีวิต”..ให้เป็น..เด็กประถม ๖

ห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก
ของผู้ปกครองรุ่นพี่ ประถม๖
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เริ่มด้วยการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
“เป็น…อยู่…คือ….ลูกของเรา” เป็นการแลกเปลี่ยน ภาพของลูกในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ ทางด้านวิชาการและวิชาชีวิต ซึ่งมีทั้งฤติกรรมที่น่าชื่นใจและน่าเป็นห่วง รวมทั้งวิธีการต่างๆที่แต่ละครอบครัวได้ใช้ดูแลลูกๆ มีทั้งที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผล

จากนั้นเป็นการสร้างเป้าหมาย ภาพของลูก ร่วมกันโดยวิทยากรได้เน้นความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย คือ “ต้องเป็นเป้าหมายร่วมกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่และลูก เพราะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กจะต้องร่วมกันทำ และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว”

จากนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงร่วมกันตั้งเป้าหมายและระดมความคิดหาวิธีการสร้างพฤติกรรมที่จะพาลูกไปสู่เป้าหมายโดยคุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งเป้าหมายแบ่งเป็น ๒ ข้อ คือ
๑.เป็นนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากทอสีไปด้วยความภาคภูมิใจ
๒.เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่พร้อมจะเป็นเด็กมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เมื่อมีเป้าหมาย ก็ต้องมี วิธีการ
การสื่อสาร เป็นทักษะสำคัญ
สื่อสารอย่างไรให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรม ?
การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถทำให้ลูกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ บางครั้งการสื่อสารด้วยข้อความที่ดี ก็ยังไม่สามารถสร้างพลังให้กับลูก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเรียนรู้ว่าพูดอย่างไรให้ลูกรู้สึกมีแรง มีพลัง เพราะการสื่อสารที่ได้ผลนั้น เมื่อพูดออกไปเด็กคนหนึ่งฟังแล้วต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก ทัศนคติและมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
เด็กจะเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อรู้สึกศรัทธาคนที่พูด และมีคนเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้

สื่อสารทางบวก++
คุณพ่อคุณแม่ได้ลองเปลี่ยนประโยคที่วิทยากรกำหนดให้ ให้เป็นประโยคการสื่อสารทางบวก โดยบอกความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ความคาดหวัง สั้นๆ กระชับ ชัดเจน เช่น
“พ่อบอกลูกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้ทำ” เปลี่ยนเป็น “พ่อหวังว่าลูกจะไม่ทำมันอีกแล้วนะ”
“ไม่รักษาคำพูดเลยลูก” เปลี่ยนเป็น “แม่อยากรู้ว่าลูกไม่ทำตามที่ตกลงกันเพราะอะไร”

วิธีสร้างกำลังใจ (ให้เปลี่ยนพฤติกรรม)
การชม
ฝึกให้ทำ ต้องทำซ้ำๆและทำทีละเรื่อง ค่อยๆพัฒนาทีละจุด
ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทำให้เป็นเรื่องสนุก
ร่วมกันทำเป็นเพื่อนกับลูก

พ่อแม่ประถม๖ มีงานชีวิตที่พิเศษกว่าระดับชั้นอื่น มีความกังวลใจในหลายมิติ
ขอเป็นกำลังใจ ให้พ่อแม่ทุกคน
มีกำลังใจ พาลูกเรียนรู้ พัฒนาตน เอาชนะความยาก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างภาคภูมิใจค่ะ