ตลาดทอสีเบิกบาน

เมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนทอสีได้จัดงาน “ตลาดทอสีเบิกบาน” ตลาดจำหน่ายของกิน ของใช้ ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้กับผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อสิ้นค้าชุมชนที่ปลอดภัย

รวมถึง “การรณรงค์การทำขยะเป็นศูนย์” โดยผู้มาร่วมงานจะต้องเตรียมกล่องใส่อาหาร กระติกน้ำ ถุงผ้า เพื่อมาซื้อของภายในงาน โดยในปีนี้ทางผู้จัดงานได้เน้นรณรงค์ “การลดใช้หลอดพลาสติก” เพราะหลอดพลาสติกเราใช้ไม่นานแล้วก็ทิ้ง ซึ่งทำให้เกิดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ผลที่ได้ก็คือ ผู้มาร่วมงานต่างเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

คุณชุมพล พิพัฒน์เมฆินทร์ (พ่อกุ๊ก) ผู้ริเริ่มตลาดทอสีเบิกบานกล่าวว่า “ การจัดตลาดเบิกบานนั้นเกิดขึ้นจากคำกล่าวของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่ว่า ..การศึกษาเริ่มต้นเมื่อ “คนกินอยู่เป็น” และโรงเรียนทอสีมีหน่วยการเรียนรู้เรื่องเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าเราทำสิ่งใดลงไปย่อมมีผลกระทบกับสิ่งรอบข้าง อีกทั้งมีกลุ่มคุณครูและผู้ปกครองที่ตั้งเป็น “กลุ่มทอสีรักษ์โลก” เน้นเรื่องการจัดการขยะ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เลยคิดว่าควรนำความรู้นั้นขยายสู่ภายนอก เลยเริ่มขยายกับกลุ่มกัลยาณมิตรที่ทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่รู้จักกัน ทั้งเรื่องอาหารปลอดภัย เรื่องเกษตรอินทรีย์ จึงรวมทุกสิ่งทุกอย่างจัดขึ้นมาเป็นตลาดชุมชน ชื่อว่า “ตลาดทอสีเบิกบาน”

 

ซึ่งผลตอบรับในปีนี้ มีกลุ่มร้านค้าเข้ามาสมัครขายของเป็นจำนวนมาก และมีกลุ่มมูลนิธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อีกอย่างคือ มีคนจากภายนอกมาแล้วเขาเห็นสิ่งที่ชุมชนของเราเป็นอยู่ มีการใช้กระบอกน้ำเพื่อมาซื้อน้ำ  แล้วเขาเข้ามาบอกผมว่า เมื่อเขากลับไปเขาจะพกกระบอกน้ำแบบนี้บ้าง อันนี้ถือเป็นจุดๆ หนึ่งที่ผมรู้สึกประสบความสำเร็จ เพราะสิ่งที่ทำได้ขยายออกไปสู่ภายนอก”

 

การจัดกิจกรรม “ตลาดทอสีเบิกบาน” ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมและผู้ที่มาร่วมงาน ในความตั้งใจที่จะสร้างชุมชนเล็กๆ ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กินเป็น อยู่เป็น อีกทั้งให้เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ