“เรียนเป็น-เล่นเป็น” เด็กประถม ๒

เริ่มด้วยการแลกเปลี่ยน แบ่งปันในหัวข้อ  “ลูกประถม ๒ ของฉัน”
เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับลูกในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ จากนั้นร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้สึกในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ประถม ๒ วิธีการในการดูแลและจัดการพฤติกรรมของลูกของแต่ละครอบครัว  ทั้งที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ

“ทักษะทางด้านสังคม”
ประถม ๒ เป็นวัยที่ต้องพัฒนาทักษะทางด้านสังคม สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆก็คือ อยากเป็นผู้นำ อยากเก่ง อยากได้รับการยอมรับมาก อยากมีเพื่อนเป็นกลุ่มของตนเอง  มองสถานะของตนเองในกลุ่ม สามารถเปรียบเทียบความสามารถของตนด้านต่างๆ กับเพื่อน และสามารถวางตนเองเป็นกลุ่มว่าเขาอยู่ในจุดไหนและการเลือกคบเพื่อน ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของวัย ป.๒ ที่พ่อแม่ต้องเข้าใจเพื่อที่จะได้ไม่ทุกข์

ส่วนเด็กคนไหนที่ยังแกล้งเพื่อน เพราะความสนุกของตนเอง ก็ต้องให้เด็กได้เรียนรู้ว่า เขาจะไม่ได้รับการยอมรับ ถ้าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเด็ดขาดกับพฤติกรรมของลูก แต่ในขณะเดียวกันคนที่โดนเพื่อนแกล้ง คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างเทคนิคให้ลูกนำไปใช้ หาวิธีร่วมกันกับลูกเพื่อแก้ไขปัญหา

“อิทธิบาท ๔” คุณธรรมที่จะต้องเกิดในวัยประถม ๒

ในวัยเรียนคุณพ่อคุณแม่จะต้องสร้าง “อิทธิบาท ๔” ให้เกิดขึ้นในตัวของลูก ทำอย่างไรให้ลูกมีฉันทะ มีความอยากรู้ อยากเรียน ใฝ่รู้ วิริยะ คือ มีความเพียรต่อสิ่งที่ตนเองสนใจ จิตตะ ก็คือ มีสมาธิจดจ่อ วิมังสา ทบทวนตนเองสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นอิทธิบาท ๔ คุณพ่อคุณแม่จะต้องนำไปทำให้เกิดขึ้นในตัวลูก ถ้าลูกไม่ชอบวิชาไหน พ่อแม่จะต้องสร้างฉันทะให้ได้ การสร้างฉันทะให้เด็กรู้สึกชอบ เวลาลูกไม่ชอบต้องหาว่าไม่ชอบเพราะอะไร พยายามหาเทคนิคให้ง่ายขึ้น ให้สนุกน่าสนใจ

การอบรมห้องเรียนพ่อแม่ในครั้งนี้ หวังว่า คุณพ่อคุณแม่จะได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนนี้ ไปปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีการของตน ในการดูแลลูกๆให้เป็นเด็กประถม ๒ ที่เรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ