สรุปจํานวนครั้งปฏิบัติธรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

สรุปจํานวนครั้งปฏิบัติธรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐