“เมล็ดพันธุ์แห่งความดี” ประถม ๓

“ตลอด ๑ เทอมที่ผ่านมา ..ครู.. ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์น้อยๆ นี้ ให้เติบโตขึ้น ทั้งในเรื่องของการพูด การมีสติอยู่กับตัวเอง การนึกถึงคนอื่น การทำงานเป็นทีม ซึ่งก็ทราบกันอยู่แล้วว่า “ต้นไม้จะไม่โตเร็วนัก” แต่ที่เห็นได้ชัด ก็คือ “คุณพ่อคุณแม่ประถม ๓”
ที่พร้อมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นี้ไปด้วยกันกับโรงเรียน ลูกๆ ก็จะก้าวไปพร้อมกับเราอย่างแน่นอน คูณพ่อคุณแม่จะได้เห็นลูกๆ เติบโตขึ้นจากภายใน ลูกจะเข้าใจโลกมากขึ้น เข้าใจชีวิตมากขึ้น และดีขึ้นเรื่อยๆ ครูเชื่อมั่นในพลังกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะพัฒนาลูกๆ ครูมั่นใจใน “เมล็ดพันธุ์” น้อยๆ นี้ว่าทุกคนกำลังจะเปลี่ยนแปลง และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ตามวัยและความพร้อม และในภาคเรียนที่ ๒ ครูยังคงพร้อมที่จะพัฒนาต่อ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเด็กๆ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน รวมถึงเรื่องของวินัยที่จะชัดเจนมากขึ้น”
ครูแหม่ม (อาภาภัทร ไชยประสิทธิ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

“เมล็ดพันธุ์แห่งความดี คือ การพัฒนาลูกๆ และคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องพัฒนาตัวเองควบคู่ไปด้วย ช่วงเวลา ป.๓ เป็นช่วงเวลาของการฝึกจิตของพ่อแม่ เป็นช่วงการฟอร์มบุคลิกของลูก ลูกจะทดลองสิ่งทีเก็บเกี่ยวมา เริ่มเป็นตัวของตัวเอง เมื่อทดลองทำอะไรบางอย่าง บางครั้งเกิดความผิดพลาด ลูกก็จะเรียนรู้ว่าผิดพลาดแล้วพ่อแม่หรือเพื่อนมีปฏิกิริยาอย่างไร หรือทำดีแล้วจะได้รับการชื่นชมอย่างไร ช่วงวัยนี้ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่เหนื่อย แต่คุ้มค่ะ”
ครูอาร์ (พิชญาดา หัดหิน) ครูประจำชั้น ประถม ๓

ตัวอย่างส่วนหนึ่ง จากสิ่งที่คุณครูได้พูดคุยกับผู้ปกครองหลังจากการร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ปกครองเห็นภาพรวมได้ชัดว่า คุณครูได้บ่มเพาะลูกๆ เมล็ดพันธุ์น้อยๆ นี้ด้วยอะไรบ้าง การเติบโตของลูกทั้งภายนอกและภายในที่บูรณาการเข้าไว้กับวิชาการต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร ผู้ปกครองสามารถสัมผัสได้จากฐานกิจกรรมในครั้งนี้

:: ฐานภาษาไทย ภาษาดี เป็นการนำเสนอการเลือกใช้ภาษาเพื่อการ “สื่อสารเป็น” โดยให้ผู้ปกครองเล่นเกมบทบาทสมมติ เปลี่ยนคำอกุศล ให้เป็นคำที่เป็นกุศล
:: ฐาน Little Mood เพื่อการรู้จัก เข้าใจ และการจัดการอารมณ์ของตนเอง ด้วยเกม และงานศิลปะ
:: ฐาน Be a Sport Spell the word ที่บูรณาการวิชาพละศึกษาเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกความอดทน และทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ
:: ฐาน Think Smart for lite ฝึกเรื่อง “คิดเป็น” ฝึกการใช้กระบวนการคิดร่วมกับคณิตศาสตร์ โดยการสมมติสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ จะวางแผนการใช้จ่ายในวงเงินที่จำกัดอย่างไร

จากฐานกิจกรรมมาสู่การพบปะผู้ปกครอง เพื่อสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของลูกๆ และความร่วมมือของผู้ปกครอง ภาพของ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี” เมล็ดพันธุ์น้อยๆ ที่พร้อมจะเติบโตขึ้นเป็นต้นอ่อนที่มีคุณค่า และเติบโตเป็นต้นกล้าในวันข้างหน้าก็เริ่มปรากฏชัดมากขึ้น รอชมความงอกงามของเด็กๆ ในภาคเรียนที่ ๒ ต่อไปนะคะ

ขอบคุณภาพบางส่วนจากผู้ปกครอง ป.๓