เรียนรู้สร้างสรรค์ “กัลยาณมิตร” ประถม ๒

บทเรียนเรื่องกัลยาณมิตรนี้
สาละมีกิจกรรมนำแก่นสาร
ทำหมักจุลินทรีย์ให้ชำนาญ
มีหลักฐานเทราดท่อก่อสิ่งดี

ปลูกผักบุ้งมุ่งดูแลเอาใจใส่
รดน้ำให้ใส่ปุ๋ยหมักถักวิถี
ถอนวัชพืชถอนกิเลสในฤดี
ขัดชีวีให้ผ่องใสใจเบิกบาน

กระปุกบุญประหยัดออมพร้อมแบ่งใช้
วางแผนไว้ให้ชีวิตจิตสุขศานต์
บำเพ็ญตนสร้างประโยชน์ทุกวันวาน
ล้างเช็ดจานงานโรงเรียนเพียรช่วยกัน

เลขพละภาษาไทยใส่อังกฤษ
สังคมวิทย์ กอท. ก่อสุขสันต์
ทักษะชีวิตสุขศึกษาสารพัน
ประวัติศาสตร์นั้นเรียนสนุกทุกเวลา

เด็ดดอกไม้สั่นสะเทือนถึงดวงดาว
มีเรื่องราวที่หลากหลายให้ศึกษา
เป็นกัลยาณมิตรดีมีจรรยา
เกิดปัญญานำพาศิษย์จิตใฝ่ดี

หากมีเรื่องให้ขุ่นข้องหมองกายใจ
โปรดอภัยให้คุณครูชาวทอสี
กายกรรมวจีกรรมช้ำฤดี
ภาคเรียนนี้ขอทุกท่านโปรดเข้าใจ

ครูกราบขออโหสิกรรมหากทำพลาด
ด้วยประมาทหรือเจตนาคลาเผลอไผล
ภาคเรียนหน้าจะปรับปรุงให้ถูกใจ
พร้อมแก้ไขทุกเรื่องหนอ..ขออโหสิกรรม

บทกลอน.. จากครูนาง (วารุณี แสนกล้า)
คุณครูประจำชั้น ป.๒

บทกลอน.. สรุปบทเรียนแห่งความเป็นกัลยาณมิตร ของเด็กๆ ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา
บทกลอน.. ที่แสดงถึงวัฒนธรรมความเมตตา หัวใจหลักของชุมชนทอสี การขออโหสิกรรมของครูและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ร่วมกันปฏิบัติสืบต่อกันมาในทุกระดับชั้น และทุกภาคการศึกษา เป็นการขอและให้อภัยกันในผลของการกระทำที่เกิดขึ้น ทั้งทาง กาย วาจา และใจ พร้อมที่จะแก้ไขเพื่อการทำหน้าที่ต่อกันด้วยความเป็น “กัลยาณมิตร” ในวันข้างหน้า

สำหรับเด็กๆ ตลอดการเรียนรู้ในภาคเรียนนี้ คุณครูได้นำ “วงกลมกัลยาณมิตร” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ขอบคุณ ขอโทษ ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะปรับปรุงและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลต่อกัน ระหว่าง คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม

ในส่วนของกิจกรรมปลายภาค คุณครูและเด็กๆ ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการแล้ว และวิชาชีวิต บางส่วนมาให้ผู้ปกครองได้สัมผัส ด้วยการจัดเป็นฐานกิจกรรม เช่น การนำโจทย์คณิตศาสตร์ การบวก ลบ มาทำเป็นเกมสนุกๆ และการเรียนรู้เกี่ยวกับการออม ในกิจกรรม ”กระปุกบุญ” ที่เด็กๆ จะได้แบ่งเงินเป็นสัดส่วน เพื่อรู้จักวางแผนในการใช้เงิน “ฐานเกมภาษาอังกฤษ” เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ต่างๆ “ฐานแยกทรัพยากร” ฐานนี้เด็กๆ ได้นำเอาการเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของทรัพยากร มาทำเป็นเกม ให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้การแยกประเภทของทรัพยากรให้ถูกต้อง และยังมีการฝึกทักษะในการกระโดดเชือก ใน “ฐานพละ” ส่วน “ฐานยำผักบุ้ง” เป็นฐานที่ให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ถึงการ “กินเป็น” รู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม และการประมาณในการบริโภค สุดท้าย คือ “ฐานภาษาไทย” เป็นการเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ ผ่านบทกลอนที่เด็กๆ แต่ง โดยการเล่นเกมทายอารมณ์ เป็นต้น

กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี และเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ก็คือ เมื่อกิจกรรมทุกฐานจบลง ผู้ปกครองต่างช่วยเด็กๆ และคุณครู เก็บโต๊ะ เก็บบอร์ด เก็บอุปกรณ์ต่างๆ กันอย่างแข็งขัน ซึ่งแสดงถึงความเป็น “พ่อแม่ผู้แสดงโลก” พ่อแม่ที่ช่วยสร้างให้ชุมชมแห่งนี้เป็น “ชุมชนกัลยาณมิตร” ที่ดีสืบต่อไป