MP3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง

เชิญผู้ที่สนใจรับฟัง mp3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองได้ตามลิ้งก์ด้านล่างค่ะ

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ไพศาล

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ภูวดล

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ครรชิต

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ประสงค์

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดย ดร.พญ. อมรา มลิลา