MP3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง

เชิญผู้ที่สนใจรับฟัง mp3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองได้ตามลิ้งก์ด้านล่างค่ะ

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ครั้งที่ ๑-๒

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ไพศาล ครั้งที่ ๓

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ภูวดล ครั้งที่ ๔-๕

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ครรชิต ครั้งที่ ๖

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ครั้งที่ ๗-๘

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ประสงค์ ครั้งที่ ๙-๑๐

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดย ดร.พญ. อมรา มลิลา ครั้งที่ ๑๑

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ไพศาล ครั้งที่ ๑๒

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ครั้งที่ ๑๓-๑๔