สรุปจำนวนครั้งปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปจำนวนครั้งปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐