หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักการของการศึกษาพุทธปัญญาของโรงเรียนทอสี คือ “สร้างที่พึ่งแห่งตน เร่งฝึกฝนตนเป็นบัณฑิต” ดังนั้นกระบวนการให้การศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นที่การสร้างปัญญา ให้เด็กได้มีศักยภาพทางความคิด ตลอดจนสามารถเป็นผู้เรียนรู้ ใฝ่รู้ เพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ต่อยอดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมได้

สำหรับการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษนั้น เป้าหมายของการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความคิดเห็น ความรู้สึก สื่อความรู้ และเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ผู้สื่อสารจึงต้องได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะของภาษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกระบวนการคิด จึงจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ ทั้งทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียน ดังนั้นความหมายของคำว่า “การสื่อสาร” ในที่นี้จึงกว้างกว่า “การเรียนภาษาอังกฤษ” โดยทั่วไป

และเมื่อบ่ายวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โรงเรียนทอสี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ครูปานใจ ขำวิไล ผู้พัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียน ได้เมตตาและให้เกียรติมาร่วมดำเนินการเสวนาพร้อมกันกับครูและผู้ปกครอง เพื่อส่งต่อความมั่นใจ ในระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “PJ Method : A Practical ways of teaching English ” วิถีการเรียนรู้ที่เน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ประมวลการเรียนรู้ เรียบเรียงความคิดเป็น แยกแยะจุดสำคัญ พร้อมกับการสอดแทรกคุณธรรมต่างๆ แก่นักเรียน โดยครูเป็น “โค้ช” คือ ผู้นำทาง และผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนมากกว่าเป็นแค่ผู้ส่งสารเท่านั้น ซึ่งนักเรียนจะได้รับการอบรมฝึกฝนความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีวิตพร้อมๆ กันไป

โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมฟังการเสวนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า วิถีการเรียนรู้ PJ Method นี้ จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาของโรงเรียน สู่สังคมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครองอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้ปรัชญาของการศึกษาพุทธปัญญา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางหลักสูตรภาษาอังกฤษ PJ Method ได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

PJ Method