ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องเข้าจำพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือนในอารามต่างๆ พุทธศาสนิกชนก็จะร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้สอยในระหว่างพรรษา ในอดีตที่บ้านเมืองยังไม่มีไฟฟ้าเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระภิกษุสงฆ์ต้องใช้จุดบูชาพระรัตนตรัย จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป หน้าที่ของเทียนจึงใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้ในศาสนพิธีเท่านั้น ญาติโยมพุทธศาสนิกชนจึงได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าหรือไฟฉายแทน แต่ถึงอย่างไรปัจจุบันก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ก่อนถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ทางโรงเรียนทอสีได้มีการจัดงานหล่อเทียนพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย และเพื่อให้คุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญ โดยกิจกรรมมีการหล่อเทียนพรรษาแบบโบราณ ซึ่งมีขั้นตอนการทำตั้งแต่การต้มละลายเทียนแผ่น แล้วนำมาเทใส่เบ้าหล่อ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การแกะสลักลวดลายต้นเทียนให้สวยงามเพื่อถวายเป็นสักการะบูชา ซึ่งวันถวายเทียนพรรษา (วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ได้รับความเมตตาจากทางคณะสงฆ์วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาเป็นเนื้อนาบุญให้คุณครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

ครูบี (จักรมนตรี ชนะพันธ์)
#ครูเขียนข่าว

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากผู้ปกครองอาสาระดับชั้น ป.๑