MP3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง 2561

เชิญผู้ที่สนใจรับฟัง mp3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองได้ตามลิ้งก์ด้านล่างค่ะ

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ครั้งที่ ๑-๒

 • ธรรมเทศนาช่วงเช้า
 • นำสมาธิ
 • ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
 • ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ไพศาล ครั้งที่ ๓

 • ธรรมเทศนา
 • นำสมาธิ
 • ไขปัญหาธรรม

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ภูวดล ครั้งที่ ๔-๕

 • ธรรมเทศนาช่วงเช้า
 • นำสมาธิ
 • ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
 • นำสมาธิช่วงบ่าย
 • ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ครรชิต ครั้งที่ ๖

 • ธรรมเทศนา
 • นำสมาธิ
 • ไขปัญหาธรรม

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ครั้งที่ ๗-๘

 • นำสมาธิ (เช้า)
 • ธรรมเทศนา (เช้า)
 • นำสมาธิ (บ่าย)
 • ธรรมเทศนา (บ่าย)

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ประสงค์ ครั้งที่ ๙-๑๐

 • ธรรมเทศนา (เช้า)
 • ธรรมเทศนา (บ่าย)

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยแพทย์หญิงอมรา ครั้งที่ ๑๑

 • ธรรมเทศนา
 • ธรรมเทศนา

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองนำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ครั้งที่ ๑๒-๑๓

 • นำสมาธิช่วงเช้า
 • ธรรมเทศนาช่วงเช้า

 

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ไพศาล ครั้งที่ ๑๔

 • ธรรมเทศนา