นิทรรศการปลายภาค ป.๖

ในเทอมนี้เด็กๆ ระดับชั้น ป.๖ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ตอบแทนสรรพสิ่งรอบตัว เรียนรู้การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ และมุ่งเน้นการอยู่รอดโดยมีคุณธรรมมีความสามัคคี มีสติ เรียนเรื่องการตอบแทนกตัญญูต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามหน่วยการเรียนรู้วิชาเด็ดดอกไม้ “โลกรอดได้เพราะกตัญญู”

ในวันจัดนิทรรศการประถมเปล่งบาน เด็กๆ นำเอาเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ตลอดเทอม ๑ ออกมาเป็นกิจกรรม Walk rally ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมเล่มเกมในแต่ละฐาน ฐานสร้างบ้านเผชิญภัยพิบัติ เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและเรื่องราวรอบตัว โดยถ้าใครตอบถูกจะได้ไปเลือกทรัพยากรมาต่อเป็นบ้านให้แข็งแรงให้อยู่รอดกับภัยพิบัติที่จำลองขึ้น เกมหัวบอดท้ายใบ้ กิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกระเป๋า จัดสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพ คลินิกต้นกล้วย ฐานนี้เด็กๆ ให้ผู้ปกครองได้คำนวนค่าความสูง น้ำหนัก และแนะนำการดูแลตนเองเพื่อเป็นการกตัญญูต่อตนเอง

นิทรรศการปลายภาคในครั้งนี้ หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีวิต และการแสดงศักยภาพของนักเรียนได้เหมาะสมตามวัย