อ.๓ สรุปการเรียนรู้แบบโครงการเรื่อง “เครื่องบิน”

..เครื่องบินลำน้อย น้อย
เหินลอยสู่ฟากฟ้าไกล
บินทะยานขึ้นฟ้า
แล้วพาผู้โดยสารไป
ฝ่าก้อนเมฆปุยขาว
หมู่ดาวสกาวพร่างพราย
ช่างสะดวกสบาย
ถึงจุดหมายเร็วทันใจ..

“เครื่องบิน” เป็นหัวข้อที่เด็กๆ อ.๓ สนใจและลงความคิดเห็นเลือกมาเป็นหัวข้อในการเรียนรู้แบบโครงการร่วมกัน คุณครูจึงนำสิ่งที่เด็กๆ สนใจมากำหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆ จะต้องเรียนรู้ที่โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ

ในระยะแรกเด็กๆ และคุณครูแบ่งปันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเครื่องบินร่วมกัน ช่วยกันนำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่อยากให้มีขึ้นในโครงการ

ระยะที่ ๒ เด็กๆ และคุณครูได้ไปค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประวัติของเครื่องบิน ลักษณะของเครื่องบิน และนำเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ อีกทั้งเด็กๆ ยังได้ลองฟังเสียงเครื่องบินประเภทต่างๆ และประดิษฐ์เครื่องร่อนและนำไปทดลองร่อนเล่นกันอย่างสนุกสนาน

จากนั้นเด็กๆ ได้ไปทัศนศึกษาที่ “Fly n senses Airline Academy” สถาบันการสอนและอบรมวิชาชีพด้านการบิน เพื่อเรียนรู้อาชีพเกี่ยวกับการบิน เช่น นักบิน แฮร์โฮสเตส สจ๊วด วิศวกรอากาศยาน และเรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการบิน การใส่เข็มขัดนิรภัย การสวมหน้ากากออกซิเจน การสวมเสื้อชูชีพ และสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่เป็นสจ๊วตและแฮร์โฮสเตสในการดูแลผู้โดยสาร

จนมาถึงระยะที่ ๓ เป็นระยะสุดท้าย ในช่วงของการสรุปการเรียนรู้ คุณครูและเด็กๆ จึงช่วยกันคิดรูปแบบการนำเสนอโครงการ จนสรุปออกมาเป็นรูปแบบของการแสดงนิทาน และการจัดบอร์ดนิทรรศการ เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครองใช้เวลาร่วมกันตลอดทั้ง ๒ สัปดาห์ในการสรุปการเรียนรู้ โดยนำเอาใบงานและสิ่งที่เด็กๆ ได้การเรียนรู้มาจัดนิทรรศการ และร้อยเรียงเป็นนิทานแสนสนุกเพื่อแสดงให้น้องๆ อนุบาลได้รับชมกันในวันนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองอาสาทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กๆ รวมถึงเด็กๆ อนุบาล ๓ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือและตั้งใจในการเรียนรู้ร่วมกัน

ขอบคุณภาพจากคุณครูประจำชั้นอนุบาล ๓