พิธีอาจาริยบูชา น้อมรำลึกคุณ ครูบาอาจารย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๑ ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ครบรอบวันคล้ายวันเกิดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ชยสาโร องค์ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ในช่วงบ่ายวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ คุณครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทอสีทุกท่านได้มารวมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อทำพิธีอาจาริยบูชา น้อมรำลึกคุณ ครูบาอาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวทีและมุฑิตาจิตด้วยความเคารพและศรัทธา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และพระอาจารย์ชยสาโร ท่านทั้งสามเปรียบดังพระอริยบุคคล อันเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ในการน้อมนำคำสอนของท่านมาพัฒนาชีวิตและสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ บรรยากาศในพิธีจึงเป็นไปอย่างเรียบง่าย เต็มไปด้วยพลัง ที่ทำให้รู้สึกถึงความรัก ความศรัทธา ความกตัญญูกตเวที ที่ลูกศิษย์มีต่อครูบาอาจารย์