MP3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง 2562

เชิญผู้ที่สนใจรับฟัง mp3 ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองได้ตามลิ้งก์ด้านล่างค่ะ

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ชยสาโร ครั้งที่ ๑-๒

 • ธรรมเทศนาช่วงเช้า
 • นำสมาธิช่วงเช้า
 • ไขปัญหาธรรม
 • นำสมาธิช่วงบ่าย
 • ไขปัญหาธรรม

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ไพศาล ครั้งที่ ๓

 • ธรรมเทศนา
 • นำสมาธิ

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ภูวดล ครั้งที่ ๔ – ๕

 • ธรรมเทศนา
 • ไขปัญหาธรรม (เช้า)
 • นำสมาธิ
 • ไขปัญหาธรรม (บ่าย)

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระอาจารย์ครรชิต  คุณวโร ครั้งที่ ๖

 • ธรรมเทศนา

 

ปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง นำโดยพระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโร)  ครั้งที่ ๗ – ๘

 • ธรรมเทศนา
 • นำสมาธิช่วงสาย
 • นำจงกรมช่วงสาย
 • นำสมาธิช่วงบ่าย
 • นำจงกรมช่วงบ่าย