สรุปประจำสัปดาห์ ป.๖ (สัปดาห์ที่ ๗ – ๙) ๑/๒๕๖๒

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๖ (ฉบับที่ ๓) ๑/๒๕๖๒

  • สัปดาห์ที่ ๗-๙   ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒