สรุปประจำสัปดาห์ ป.๖ (สัปดาห์ที่ ๑๓ – ๑๖) ๑/๒๕๖๒

สรุปประจำสัปดาห์ ป.๖ (ฉบับที่ ๕) ๑/๒๕๖๒

  • สัปดาห์ที่ ๑๓ – ๑๖   ฉบับที่ ๕ วันที่ ๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒