Follow up ห้องเรียนพ่อแม่

หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวใหม่ทอสีได้เข้าอบรมห้องเรียนพ่อแม่ไปแล้ว โรงเรียนทอสีจึงได้จัดอบรม “Follow up ห้องเรียนพ่อแม่” เพื่อให้ผู้ปกครองได้มาแบ่งปันว่านำความรู้จากห้องเรียนพ่อแม่ไปใช้มากน้อยเพียงใด และยังเป็นการแลกเปลี่ยน แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก

โดยในวันนี้คุณพ่อ คุณแม่ ได้มีโอกาสร่วมกัน วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางดูแล พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของลูก โดยใช้หลัก”อริยสัจ ๔ ” มีการแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกแต่ละครอบครัวให้ได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้การทำหน้าที่ พ่อแม่ผู้แสดงโลกของแต่ละคน เป็นไปเพื่อฝึกลูกๆ ให้พัฒนา เป็นที่พึ่งของตนเองต่อไป

ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ น้องใหม่ทอสีทุกท่าน ในก้าวแรกนี้