ห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลก

“ลูกจะเป็นอย่างที่พ่อแม่ทำ ไม่ใช่เป็นอย่างที่พ่อแม่สอน”
พ่อแม่เปรียบเสมือนครูคนแรก เป็นผู้แสดงโลกทุกด้านให้ลูกเห็น ลูกจะคอยสังเกตและเรียนรู้จากพ่อแม่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่เวลาบอกสอน พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเติบโตงอกงามของเด็ก ทัศนคติ คุณธรรม การแสดงออกทางพฤติกรรมส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนของเด็ก ดังนั้น โรงเรียนทอสีจึงได้จัดอบรมห้องเรียนพ่อแม่ผู้แสดงโลกให้กับผู้ปกครองเข้าใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ๓ หัวข้อ คือ รู้จักโรงเรียน รู้จักตนเอง และรู้จักลูก เพื่อให้ผู้ปกครองได้พัฒนาตนเอง เป็นต้นแบบที่ดีงาม และดูแลเด็ก ๆ ไปในแนวทางเดียวกันกับโรงเรียน

การอบรมครั้งที่ ๑ “รู้จักโรงเรียน” เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากพ่อแม่รุ่นพี่ ได้แก่ แม่แอน ชุติมา โมกขะสมิต (คุณแม่น้องพอดี ป. ๔) และพ่อก้อง ภควัต สุพรรณขันธ์ (คุณพ่อน้องชัญญา ป. ๒) ที่มาบอกเล่าเรื่องราว ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในบทบาทผู้ปกครองโรงเรียนทอสี

“ความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่ดีที่เก่งมาจากวิชาการ แต่ความสุขที่ลูกจะมีได้มันมาจากวิชาชีวิต ซึ่งแม่แอนยังไม่เห็นที่ไหนสอนวิชาชีวิตอย่างจริงจังเหมือนที่นี่” – แม่แอน ชุติมา โมกขะสมิต (คุณแม่น้องพอดี ป. ๔)

“ถ้าเราไม่แปลี่ยนตัวเอง เราจะไม่สามารถสอนลูกให้เป็นคนดีได้ เพราะลูกเรียนรู้จากพ่อแม่ โรงเรียนนี้ถึงมีคำพูดที่ว่า พ่อแม่คือผู้แสดงโลก ถ้าวันนี้ผมยังดื่มเหล้าอยู่วันข้างหน้าลูกผมก็ดื่มเหล้า ถ้าวันนี้ผมพูดคำหยาบลูกผมก็พูดคำหยาบ” – พ่อก้อง ภควัต สุพรรณขันธ์ (คุณพ่อน้องชัญญา ป. ๒)