ค่ายงอกงาม

ก่อนจบการศึกษาของพี่ๆ ระดับชั้นประถม ๖ เด็กๆ คุณครูและผู้ปกครอง จะมารวมตัวกันในกิจกรรมสุดท้ายคือ “ค่ายงอกงาม”ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งพี่ ๆ ประถม ๖ ที่ปราศจากเสียงเอิกเกริก หรือเสียงสรวลเสเฮฮา แต่เป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกัน ทำวัตรเช้าและเย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังพระธรรมเทศนา งดเว้นอาหารมื้อเย็นและปิดวาจา โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ชยสาโร นำปฏิบัติธรรมในค่าย ตลอด ๓ วัน ๒ คืน ท่านเจ้าคุณอาจารย์ชยสาโรได้เมตตาสละเวลาให้ครอบครัวทอสีมีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกัน ด้วยการนำสมาธิ แสดงพระธรรมเทศนา ตอบคำถามจากเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ อีกทั้งมีการทำงานจิตอาสา ล้างภาชนะ ทำความสะอาดศาลา และห้องน้ำ การจัดพานดอกไม้ถวายพระ พับดอกบัวมอบให้คุณพ่อคุณแม่ในพิธีมุทิตาจิต เป็นการปฏิบัติธรรมที่ต้องใช้สติ สมาธิ ความอดทน และความเพียร การเข้าค่ายครั้งนี้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ ๑๒ ประการ อีกทั้งยังพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแรง มีความมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจ ขอขอบคุณภาพจากผู้ปกครองอาสา ป.๖