ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนทอสี

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนทอสีได้ตั้งจุดคัดกรอง นักเรียน ครู และผู้ปกครองบริเวณโถงทางเข้า โดยขอให้ทุกคนมารับการคัดกรอง ณ จุดดังกล่าว และขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางโรงเรียนจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ จะขอให้กลับบ้านทันที เพื่อสังเกตอาการ ในกรณีของนักเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ผู้ที่ป่วย หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบทันที ขอขอบคุณในความร่วมมือของชาวทอสีทุกท่านค่ะ