ประชุมคณะทำงาน New Normal

วันนี้(๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โรงเรียนทอสีได้จัดประชุมคณะทำงาน New Normal ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และตัวแทนผู้ปกครอง ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวในภาวะ COVID – 19” เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค รวมถึงการปรับตัวสำหรับการเรียนการสอนและวิถีชีวิตแบบใหม่ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจและอยู่อย่างปลอดภัยร่วมกัน

ขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่สละเวลา มาร่วมเป็นคณะทำงาน รับฟัง ให้ความคิดเห็นกับทางโรงเรียนในครั้งนี้