“มารู้จักโรคระบาดหน้าฝนกันเถอะ”

คุณครูพาเด็ก ๆ อนุบาล ๓ เรียนรู้เกี่ยวกับโรคระบาดหน้าฝน ว่ามีโรคอะไรบ้างและมีวิธีการป้องกันตนเองเองจากโรคนั้นอย่างไร เริ่มจาก คุณครูชวนเด็ก ๆ วัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองโดยใช้มือ จากนั้นขอตัวแทน ๔ คน และทำการวัดอุณหภูมิก่อนทดสอบ (ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ) ลงบนกระดาน
เริ่มทำการทดสอบ
คนที่ ๑ ให้ใช้แผ่นประคบเย็นวางบนหน้าผาก เป็นเวลา ๓ นาที
คนที่ ๒ ให้ลงไปวิ่งรอบบ่อบัว ๕ รอบ
คนที่ ๓ นำพัดลมมาเป่า ๕ นาที
คนที่ ๔ ใช้ไดร์เป่าผม เป่า ๑ นาที
เมื่อเด็ก ๆ ทำการทดสอบแล้ว ครูวัดอุณหภูมิหลังการทดสอบอีก ๑ รอบ และชวนเด็ก ๆ พูดคุยเปรียบเทียบอุณหภูมิก่อนและหลังการทดสอบว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ทำไมอุณหภูมิก่อนและหลังการทดสอบถึงมีความแตกต่างกัน และถ้าอุณหภูมิร่างกายของคนสูงกว่าปกติแปลว่าร่างกายเกิดความผิดปกติ ถ้าอุณหภูมิสูงติดต่อกันแบบไม่ลดลง จะมีแนวโน้มทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
จากนั้นคุณครูยกตัวอย่าง โรคมือเท้าปากและโรคไข้เลือดออก พร้อมถามเด็ก ๆ ว่ามีประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับโรคระบาดหน้าฝน ๒ โรคนี้มากน้อยเพียงใด จากนั้นเปิดคลิปวิดีโอทั้ง ๒ โรคให้เด็ก ๆ ดู แล้วชวนเปรียบเทียบเกี่ยวกับ พาหะของโรค อาการและการป้องกันโรคระบาดหน้าฝนทั้ง ๒ โรค ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
สุดท้ายคุณครูและเด็ก ๆ ร่วมกันสรุปและบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องโรคระบาดหน้าฝน ครูเน้นย้ำให้เด็ก ๆ หมั่นสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการตามโรคที่กล่าวมาข้างต้นให้รีบแจ้งผู้ปกครองและพบแพทย์ทันที ซึ่งเรื่องเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ควรรู้เบื้องต้น เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้