งานคิด อ่าน เขียน ของเด็ก ๆ ห้องดอกจำปี (เตรียมอนุบาล)

“บ้าน” ของเด็ก ๆ ห้องดอกจำปีคือพื้นที่ที่เป็นที่นั่งของตนเอง

ในวันนี้เด็ก ๆ ได้ทำศิลปะการตกแต่งบ้าน ชื่อที่นั่งตนเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ จะยังไม่สามารถอ่านได้ แต่สามารถจดจำชื่อตนเองได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการสังเกต และหลายคนก็ยังจำชื่อเพื่อนได้อีกด้วย

โดยคุณครูได้แนะนำอุปกรณ์ สาธิตวิธีการทำ จากนั้นเด็ก ๆ ลงมือทำด้วยความตั้งใจ พยายามสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

กิจกรรมนี้ถือเป็นการสร้างสมาธิ เสริมจินตนาการ ฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตาได้เป็น
อย่างดีค่ะ ผลงานของเด็ก ๆ จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ