มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
คณะทำงาน New Normal ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนทอสี และตัวแทนผู้ปกครองจากทุกระดับชั้น ได้ร่วมประชุมผ่านช่องทาง Zoom เพื่อร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับแนวทางการลดความเสี่ยงของการแพร่โรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนทอสี เพื่อให้มาตรการ ฯ มีความชัดเจน รัดกุมเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคและการระบาดในปัจจุบัน
โรงเรียนทอสีขอขอบพระคุณตัวแทนคณะทำงาน และตัวแทนผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาให้ข้อคิดเห็นและแนวทาง เพื่อโรงเรียนจะนำไปปรับมาตรการ ฯ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไป
ฝ่ายบริการองค์กร